Türkmenistanda ýyladyşhanalar üçin Döwlet sanitariýa kadalary tassyklanyldy

 • 20.04.2024 17:40
 • 8711
Türkmenistanda ýyladyşhanalar üçin Döwlet sanitariýa kadalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýyladyşhanalaryň we ýyladyşhana hojalyklarynyň gurnalyşyna we ulanylyşyna bildirilýän Döwlet sanitariýa kadalaryny tassyklady.  Degişli Buýruk Adalat ministrliginiň hukuk maglumatlar portalynda çap edildi.

Bu Kadalar:

 • ýyladyşhanalaryň ýerleşdiriljek çäklerine;
 • ýyladyş we howa çalyşma ulgamlaryna;
 • suw we lagym üpjünçilik ulgamlaryna;
 • pestisidleri (awuly himikatlary), ösümlikleriň biologik gorag serişdelerini we mineral dökünleri ulanmak bilen bagly işleriň geçirilmegine; 
 • işgärleriniň goraglylygyna;
 • önümçiliginde işiň tertibini kadalaşdyrmaga (optimizasiýa);
 • hojalyk-durmuş hyzmatlarynyň gurnalyşyna;
 • daşky gurşawy goramaga;
 • işgärlere lukmançylyk hyzmatlaryny bermäge bildirilýän talaplary kesgitleýär.

Resminamada bellenilişi ýaly, ýyladyşhanalar gurnalanda şu aşakdaky talaplar berjaý edilmelidir:

 1. ýyladyşhanalar ýeriň relýefine görä ilatly ýerleriň derejesinden aşakda, ýeliň aşak akym ugrunda ýerleşdirilmelidir;
 2. ýyladyşhanalar ýer üsti we ýerasty suw çeşmeleriniň sanitariýa-gorag zolaklarynyň ölçeglerini berjaý etmek bilen ýerleşdirilmelidir;
 3. ýyladyşhanalaryň gurnalýan ýerlerinde ýerasty zeý suwlaryň ýatyş derejesi ýeriň üstki böleginden azyndan - 1,5 metr aşakda bolmalydyr.

Resminama Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde döwlet belligine alyndy.


şu gün 15:59
5398

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

şu gün 15:49
4573

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

şu gün 15:24
1401

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...

düýn 15:22
7110

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...