Ýaponiýaly adam 24 sagadyň dowamynda 9 müňe golaý gezek turnikden çekip, dünýä rekordyny goýdy

  • 19.04.2024 11:31
  • 16894
Ýaponiýaly adam 24 sagadyň dowamynda 9 müňe golaý gezek turnikden çekip, dünýä rekordyny goýdy

Ýaponiýaly Kenta Adaçi 24 sagadyň dowamynda 8 940 gezek turnikde çekip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi web sahypasyna salgylanýan RG.ru-nyň ýazmagyna görä, bu öňki rekord eýesi awstraliýaly Geri Lloýdyň başaranyndan 300 esse köpdür.

Kenta diňe bir günüň dowamynda iň köp gezek özüňi çekmek rekordyny täzelemek bilen çäklenmän, eýsem 2022-nji ýylda goýan 651 gezek gaýtalama - üznüksiz özüňi çekmegiň rekordynyň hem eýesidir.
Ol 2007-nji ýylda Ýaponiýanyň kenarýaka goragçylarynyň sport synagyndan geçmäninden soň, turnikden çekmek bilen çynlakaý meşgullanyp başlady. Şondan bäri Kenta yhlas bilen türgenleşip geldi we bu täsirli üstünlik onuň eden yhlasynyň sylagy boldy.
Rekord goýjak bolanda egninde agyry duýmak, ukusynyň tutmagy we aşgazan rahatsyzlygy ýaly kynçylyklara duçar boldy, ýöne aýalynyň we beýlekileriň goldawy bilen ol maksadyna ýetmegi başardy.


düýn 16:39
6595

Ýaponiýaly “iň bagtly adam”: Ol 63 ýaprakly şabdar ösdürip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Käbir adamlar dört-bäş ýaprakly şabdaryň (Trifólium) ony tapan adama şowlulyk getirýändigine ynanýarlar. Eger bu şeýle bolsa, onda 63 ýaprakly şabdar ony ösdürip ýetişdiren ýaponiýalyny dünýäde “iň bagtly adama...

21.06.2024 12:41
14949

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

21.06.2024 09:21
20745

ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň...

16.06.2024 11:46
21749

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...