Fotoçy garasarlaryň gorag reaksiýasyny surata düşürdi: süri äpet guşa öwrüldi

  • 19.04.2024 11:17
  • 12750
Fotoçy garasarlaryň gorag reaksiýasyny surata düşürdi: süri äpet guşa öwrüldi

Haýwanat dünýäsiniň fotoçysy Daniel Biber täsin bir hadysany surata düşürdi: ýyrtyjydan goranýan garasar sürüsi asmanda äpet guşuň suduryny emele getirdi.

Bu ajaýyp foto Biberiň Ispaniýanyň demirgazyk-gündogaryndaky Kosta-Brawa sapary wagtynda düşürildi. Suratçy, özi hem bilmezden, müňlerçe garasaryň sazlaşykly hereket edip, asmanda äpet ýyrtyjy guşuň şekilini emele getiren pursadyny surata aldy.
Biber birbada näme bolandygyna özüniň hem düşünmändigini boýun aldy. Diňe öýüne dolanyp gelensoň suratlara seredende, gören zatlaryna haýran galypdyr. Suratçynyň sözlerine görä, guşlaryň bu şekil ýasamasy 10 sekuntdanam az wagt alypdyr.
Fotosuratçy bu täsin pursady surata düşürmek üçin tüýs wagtynda gerek ýerinde bolandygy üçin özüni bagtly hasaplaýar.
Utgaşykly hereketlere meýillilik garasarlaryň häsiýetli aýratynlygydygyny bellemelidiris. Bu guşlar asmanda çylşyrymly şekilleri emele getirmäge ukyplydyklary bilen tanalýar, olaryň sany birnäçe müň guşa ýetip biler.
Alymlaryň pikiriçe, bu häsiýet diňe bir ýyrtyjylardan goranmaga kömek etmek bilen çäklenmän, eýsem sosial gatnaşyklary ýola goýmaga hem-de iýmit tapmak we beýleki maksatlar üçin hereketlerini sinhronlaşdyrmaga kömek edýär.


12.01.2024 16:29
31003

Birbada alty ýurt «Henley & Partners-iň» dünýäniň iň güýçli pasportlarynyň sanawynda birinji orny eýelediler

Alty ýurt, şol sanda dört Ýewropa we iki Aziýa döwleti iň güýçli pasportyň eýesi boldy diýip, «Henley & Partners» halkara maslahat beriş kompaniýasy habar berdi. Kompaniýa täze reýtingi çap etdi, oňa görä alty...

23.09.2023 17:38
7228

Ispaniýa klimatyň üýtgemegine garşy göreş üçin 262 mln ýewro bölüp berer

Ispaniýanyň häkimiýetleri howanyň üýtgemegine garşy göreşde kömek etmek üçin 262 mln ýewro töweregi bölüp berer. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada patyşalygyň hökümet baştutanynyň wezipe borçlaryny ýerine...

02.09.2023 11:06
19314

32 müň dollara: Ispaniýada bir restoran dünýädäki iň gymmat peýniri satyn aldy

Ispaniýanyň bir restoranynda dünýädäki iň gymmat peýnir peýda boldy diýip, Oddity Central ýazýar. Elin taýýarlanan önümiň bir bölejigi üçin alyjy 32 000 dollar töledi. Llagar de Colloto restoranynyň eýeleri sygyr...

22.08.2023 23:51
17949

Adaty bolmadyk yssynyň dördünji tolkuny Ispaniýany gurşap aldy

Ispaniýa adaty bolmadyk yssynyň dördünji tolkuny geldi. Ýerlerde howa 40 derejä çenli gyzdy we bu aňrybaş çäk däl. MIR 24-iň habar bermegine görä, ýakyn günlerde yssynyň iň ýokary derejesine garaşylýar. Balear...