24 km/s: Ferrariniň iň haýal superkaryny 475 müň dollara satmakdan ýüz öwürdiler

  • 18.04.2024 15:35
  • 9752
24 km/s: Ferrariniň iň haýal superkaryny 475 müň dollara satmakdan ýüz öwürdiler

Auto.ru portalynyň habar bermegine görä, Bring a Trailer atly onlaýn-auksionda Ferrari F12tdf -iň özboluşly nusgasyna täze eýe tapylmady. Öňki eýesi ony 475 müň dollara satmaga razy bolmady.

Bu awtoulag 2014-nji ýylda döredilen F12tdf-iň trek görnüşiniň zawod prototipi. Adatça, prototip derejesindäki ulag şahsy ele düşmäge degişli däldir, ýöne käbir sebäplere görä bu nusga üçin kadadan çykma edildi. Şeýle-de bolsa, tizligi sagatda 340 km-e ýetýän önümçilik modeli boýunça işler tamamlanandan soň, satuwdan öň prototipiň tizligi 24 km / sag-a çenli çäklendirildi. Iş ýüzünde ol hereketsiz eksponata öwrüldi.
Işleýşiniň çäklendirilendigine garamazdan, awtoulag F12tdf-iň ähli daşky häsiýetlerini saklaýar, şol sanda 780 at güýji öndürýän 6,3 litrlik V12 hereketlendirijisi hem öňküligine galýar.
Resmi taýdan prototip hasaba alynmaga we jemgyýetçilik ýollarynda ulanylmaga degişli däldir. Şeýle-de bolsa, täze eýesi elektron çäklendirijini aýryp, ýapyk trassada onuň mümkinçiliklerinden peýdalanyp biler.
Nusganyň özboluşlydygyny göz öňünde tutsak, ol ulag serişdesi däl-de, kolleksiýanyň bir bölegi bolup galar.


13.06.2024 06:43
6655

Ferrari tä gadagan edilýänçä V12 hereketlendirijilerini öndürmegi dowam etdirer

Ferrari, kanunçylyk rugsat berýärkä, kuwwatly V12 hereketlendirijilerini öndürmegi dowam etdirjekdigini tassyklady. Turbo görnüşli V8 has täsirli bolup çyksa-da, Ferrari V12-ni mümkin boldugyça uzak saklamagy öz...

14.05.2024 15:39
10744

Ferrari elektromobil üçin ses generatoryny patentledi. Ol içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasar

Ferrari kompaniýasy mart aýynda geljekki elektromobillerinde içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasajak gurluşlar bilen bagly iki patent üçin ABŞ-nyň Patent edarasyna ýüz tutdy. Bu barada Motor Authority...

23.02.2024 16:14
19707

Tesla iň gymmat awtoöndüriji adyny elinden gidirdi

Tesla amerikan kompaniýasy öňdebaryjylygy Mercedes-Benz kompaniýasyna geçirip, iň gymmat awtoöndüriji adyny ýitirdi. Report agentliginiň habar bermegine görä, bu Brand Finance halkara analitik agentliginiň hasabatyndan...

25.01.2024 23:49
3578

Ferrari ýelkenli sport üçin gämileri döretmek bilen meşgullanar

Ferrari kompaniýasy ýelkenli sport üçin öz toparyny döredendigini, onuň ýolbaşçysynyň bolsa köp ýyllap Maserati kompaniýasy bilen işleşen Jowanni Soldininiň boljakdygyny habar berdi. Bu barada championat.com belleýär...