19-21-nji aprelde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

 • 18.04.2024 09:40
 • 3719
19-21-nji aprelde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 19.04.2024 «Oskar» 19:00;
 • 20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00;
 • 21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 19.04.2024 «Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky simfoniki orkestriň konserti» 19:00;
 • 20.04.2024 «Bir ojakda iki dünýä» 19:00;
 • 21.04.2024 «Durmuş diňe düýş däl» 19:00. 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 19.04.2024 «Böwenjik» 11:00;
 • 19.04.2024 «Mähriban dideler» 19:00;
 • 20.04.2024 «Oskar» 19:00;
 • 21.04.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 20.04.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;
 • 21.04.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 20.04.2024 «Dawa nämeden başlandy?» 19:00;
 • 21.04.2024 «Janly heýkeller» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 19.04.2024 «Свободные бабочки» 19:00;
 • 20.04.2024 «Похищение Чебурашки» 12:00;
 • 20.04.2024 «Волки и овцы» 19:00;
 • 21.04.2024 «Аладдин и волшебная лампа» 11:00;
 • 21.04.2024 «Аладдин и волшебная лампа» 13:00;
 • 21.04.2024 «Пришел мужчина к женщине» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 19.04.2024 «Garagollaryň ökünji» 17:00;
 •  19.04.2024 «Ýartygulak» 19:00; 
 • 20.04.2024 «Janly gurjaklar» 17:00; 
 • 20.04.2024 «Söýgi bizi halas eder» 19:00; 
 • 21.04.2024 «Janly gurjaklar» 12:00;
 •  21.04.2024 «Janly gurjaklar» 17:00; 
 • 21.04.2024 «Juwan kalbym joşanda» 19:00.

şu gün 09:41
6528

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

düýn 22:19
3324

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

düýn 18:26
5022

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
8872

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...