Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

  • 16.04.2024 21:42
  • 11540
Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça internet-olimpiadalaryň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guraldy diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär. 

Olimpiadalar talyplaryň hersiniň aýratynlykda gatnaşmagynda we toparlaýyn bäsleşikler görnüşinde geçirildi. 
Olimpiadada sanly ykdysadyýet boýunça bäsleşigiň şahsy hasabynda birinji orny Aşgabadyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň talyby Aýlara Gulhanowa, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň talyplary Abdylla Şamyýew we Aýmyrat Täçjanow dagy eýeledi. 
Bu orta hünär mekdepleriň, şeýle hem Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebiniň talyplarynyň 14-si olimpiadanyň şahsy hasabynda ikinji we üçünji orunlary eýelediler. 
Toparlaryň arasynda Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň okuwçylary ýeňiji boldular. Ikinji we üçünji orunlar, degişlilikde Aşgabadyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň hem-de Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebiniň toparlaryna berildi. 
Olimpiadanyň ykdysady nazaryýet boýunça bäsleşiginiň aýratynlykdaky tapgyrynda Ýazgül Amanowa (Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebi), Gülçemen Hanowa we Şeker Garaýewa (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi) öňdäki orunlarda boldular.
Ýokarda ady agzalan hünär okuw mekdepleriň üçüsiniň talyplarynyň 16-sy bu olimpiadanyň ýeňijileriniň hataryna girdiler. Toparlaýyn hasabyň netijeleri şeýle boldy: I orun – Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi, II orun – Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebi we III orun – Aşgabadyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi.
Olimpiadanyň ýeňijileri we baýrak eýeleri Türkmen döwlet maliýe institutynyň degişli derejelerdäki diplomlary bilen sylaglandylar.


11.06.2024 12:10
7145

ÝHHG talyp hakly magistr maksatnamasyna ýazylyşygy yglan etdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy gaýtadan dikeldilýän energetika boýunça talyp hakly magistr maksatnamasyna ikinji ýazylyşygy yglan etdi. Maksatnama Merkezi Aziýadan, Owganystandan we Mongoliýadan...

07.06.2024 22:55
11538

Hytaýda we Rumyniýada okamak isleýänleriň resminamalaryny kabul etmegiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça we Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine...

05.06.2024 19:30
16001

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin resminalary kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Hytaý Halk Respublikasynyň...

05.06.2024 19:23
10149

Rumyniýada okamaga isleg bildirýänleriň resminalaryny kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Bu barada Magtymguly adyndaky...