Magtymguly Pyragynyň goşgulary serb diline terjime ediler

  • 15.04.2024 13:58
  • 2901
Magtymguly Pyragynyň goşgulary serb diline terjime ediler

Serbiýanyň Russiýadaky ilçisi Momçilo Babiç türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemegiň çäklerinde nusgawy türkmen şahyrynyň eserlerini serb diline terjime etmäge ýardam bermek isleýändigini aýtdy. Bu barada ol 12-nji aprelde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdogdyýew bilen geçirilen duşuşykda mälim etdi.

Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugynda habar berlişi ýaly, taraplar Türkmenistan bilen Serbiýanyň arasynda ykdysadyýet, söwda, maýa goýum we medeni-ynsanperwer ýaly dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Esen Aýdogdyýew halkara arenasyndaky netijeli özara gatnaşyklary bellemek bilen, BMG-niň 2025-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan edýän rezolýusiýasyny goldaýandygy üçin Serbiýa minnetdarlyk bildirdi.
Diplomatlar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berip, olary sylagly, deň hukukly we geljegi uly diýip bellediler.
Momçilo Babiç türkmen kärdeşini Magtymguly Pyragynyň ýubileýi bilen gutlap, bu wakanyň dürli ýurtlarda giň gerimde bellenilýändigine ünsi çekdi. Şeýle-de, ol Moskwada şahyra bagyşlanylyp geçirilen halkara maslahata ýokary baha berdi.


düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
9066

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
10228

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

düýn 11:46
5037

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...