2025-2026-njy ýyllar üçin GDA-nyň sport paýtagtlary kesgitlenildi

  • 15.04.2024 06:02
  • 3799
2025-2026-njy ýyllar üçin GDA-nyň sport paýtagtlary kesgitlenildi

12-nji aprelde Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Duşuşyga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň daşary işler ministrleri, Ermenistanyň, Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary, GDA-nyň Baş sekretary S.Lebedew gatnaşdy.
Dar düzümdäki duşuşykda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary halkara gün tertibindäki wajyp meseleler we Arkalaşygyň meýdançasyndaky özara gatnaşyklar barada pikir alyşdylar. Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň indiki mejlisiniň geçiriljek senesi we ýeri barada çözgüde gelindi we ony 2024-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Moskwada geçirmek meýilleşdirildi.
Giňişleýin düzümdäki duşuşykda wekiliýetleriň ýolbaşçylary GDA agza ýurtlara ugradylýan wekiliýetleriň hukuk ýagdaýy baradaky Konwensiýanyň taslamasyna garamak ýaly birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň agzalary agzalan resminamany golladylar.
Daşary işler ministrleri ýakyn iki ýyl üçin GDA-nyň sport paýtagtlaryny kesgitlediler. Hususan-da, 2025-nji ýylda Ganja şäheri (Azerbaýjan Respublikasy) Arkalaşygyň Sport paýtagty derejesini alar, 2026-njy ýylda Almaty şäheri (Gazagystan Respublikasy) GDA-nyň sport merkezine öwrüler.
Duşuşykda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna BMG-niň Baş Assambleýasynda synçy derejesiniň berilmeginiň 30 ýyllygy bilen baglanyşykly Beýannama hem gol çekildi.
GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Minsk şäherinde Russiýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň – Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýedinji duşuşygy geçirildi.


şu gün 08:48
1213

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasynyň esasy resminamalarynyň biri bolan “Ýewraziýa patent Konwensiýasynyň senagat nusgalaryny goramak hakyndaky Teswirnamasyna” goşulmagy meýilleşdirýär. Degişli teklibi 14-nji...

düýn 23:40
5423

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny we tehniki häsiýetnamalaryny öwrener. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

düýn 22:36
21033

Türkmenistanda Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekildi. 19-njy iýunda hem dynç alnar

Türkmenistanda üç günläp, ýagny 16-17-18-nji iýunda Gurban baýramy bellenilip geçiler. 16-njy iýundaky dynç güni bolsa 19-njy iýuna — çarşenbe gününe geçiriler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde bellenip...

düýn 14:12
7657

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...