Kolorado kitaphanasyndan alnan kitap 105 ýyldan soň gaýtarylyp berildi

  • 14.04.2024 14:27
  • 6891
Kolorado kitaphanasyndan alnan kitap 105 ýyldan soň gaýtarylyp berildi

Kolorado ştatynyň kitaphanasy resmi web sahypasynda 105 ýyl mundan ozal getirilmeli bir kitabyň ýaňy-ýakynda yzyna gaýtarylyp berlendigini habar berdi.

Walter Skottyň «Aýwengo» atly taryhy romanynyň gapagyndaky maglumatlara seretseň, kitap 1919-njy ýylyň 13-nji fewralynda yzyna berilmelidi. Şeýle-de bolsa, şu ýyl bir aýal eseri kitaphana getirdi we doganynyň Kanzasda ejeleriniň goşlaryny tertipläp ýörkä ony tapandygyny aýtdy.
Kanuna görä, kitap wagtynda yzyna gaýtarylmasa, eýesine günde iki sent jerime salynýar. Eseri almak üçin habarçy iberilse, goşmaça 25 sent tölenýär.
Şeýlelik bilen, yzyna gaýtarylmadyk roman üçin jerime 14 müň dollara barabar boldy. Bolsa-da, Kolorado kitaphanasy 2020-nji ýylyň noýabr aýynda jerime tölegini almagyny bes etdi.


düýn 15:41
10458

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

17.06.2024 18:44
15839

Ömrylla talyp: 49 ýaşly, 14 diplomly amerikaly Benjamin okamakdan irmeýär

49 ýaşly amerikaly Benýamin Boljeriň 14 sany alymlyk derejesi bar, emma ol şonda-da ýeten derejesi bilen kanagatlanmak islemeýär. Gyzykly ýeri, çagalygynda oňa disleksiýa, ýagny okamakda we ýazmakda kynçylyk çekýän...

16.06.2024 11:48
5204

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...

12.06.2024 14:18
24048

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...