“Baldur's Gate 3”  BAFTA Games Awards 2024 dabarasynda iň gowy oýun diýlip yglan edildi

  • 14.04.2024 14:15
  • 3841
“Baldur's Gate 3”  BAFTA Games Awards 2024 dabarasynda iň gowy oýun diýlip yglan edildi

BAFTA Games Awards 2024 dabarasynda “Baldur's Gate 3”  bäş baýraga mynasyp boldy, şol sanda “Iň gowy oýun” diýlip yglan edildi. Netijeler guramanyň web sahypasynda çap edildi.

“Dungeons & Dragons” franşizasyna esaslanýan fantastiki RPG oýny “Baldur's Gate 3” jemi bäş baýrak aldy: “Iň gowy oýun”, “Iň gowy saz”, “Iň gowy hekaýa”, “Iň gowy ikinji derejeli keşbi janlandyryjy” (Endrýu Winkott) we “Ýylyň EE oýny”.
Beýleki ýeňijileriň hatarynda “Iň gowy oýun dizaýny” baýragyny alan “Dave the Diver”, “Iň gowy animasiýa” baýragyny alan “Hi-Fi RUSH” bar. “Cyberpunk 2077” 2023-nji ýylda çykan “Phantom Freedom” hekaýa goşundysy, düzedişler, täze mazmuny we mehanikasy üçin “Iň gowy täzelenen oýun” baýragyny aldy
“Alan Wake 2” oýny iki ugurda – çeperçilik üstünlikleri we ses ulgamyndaky üstünlikler üçin ýeňiji boldy. “Marvel's Spider-Man 2” filminde Maýlz Moralesiň keşbini ýerine ýetiren aktýor Naji Jeter “Iň gowy baş keşbi janlandyryjy” ugry boýunça baýraga mynasyp boldy.
BAFTA Games Awards 2024 dabarasynda ýeňijileriň doly sanawyny guramanyň web sahypasynda görüp bilersiňiz.

düýn 18:12
5985

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 17:44
9513

1,5 milliondan gowrak zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Mekgä geldi

Dünýäniň dürli künjeginden 1,5 milliondan gowrak musulman zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Mekgä geldi. Bu barada Associated Press habar berýär. Şu ýyl zyýaratçylaryň umumy sanynyň 2 million adamdan geçmegine...

düýn 17:12
857

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň II teatr festiwaly geçiriler

Şu ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza ýurtlaryň II teatr festiwalyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwalyň guramaçylyk meseleleri barada wise-premýer M.Mämmedowa anna...

düýn 16:22
7868

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...