Moskwada BRIKS oýunlarynyň şekili resmi taýdan tanyşdyryldy

  • 14.04.2024 14:09
  • 2794
Moskwada BRIKS oýunlarynyň şekili resmi taýdan tanyşdyryldy

Moskwada geçirilýän «Biz bilelikde. Sport» atly forumda Tatarystanyň sport ministri Wladimir Leonow BRIKS oýunlarynyň şekilini resmi taýdan tanyşdyrdy.

«Biz oýunlaryň şekilini saýladyk we oňa Briksik diýip at goýduk. Kazanda geçirilen Uniwersiadada Barsik bardy, bu oýunlarda Briksik bolar» diýip, TASS Wladimir Leonowyň sözlerini getirýär.

BRIKS dokuz ýurduň: Braziliýanyň, Russiýanyň, Hindistanyň, Hytaýyň, Günorta Afrika Respublikasynyň, BAE-niň, Eýranyň, Müsüriň we Efiopiýanyň döwletara birleşmesidir. BRIKS sport oýunlary şu ýylyň 12 – 23-nji iýuny aralygynda Kazanda geçiriler. Bäsleşige birleşmä agza ähli ýurtlardan türgenler geler. Umuman, çärä 50 dürli ýurtdan türgenler gatnaşar.
BRIKS guramasyna agza ýurtlardan gatnaşyjylaryň arasynda ilkinji ýaryş 2016-njy ýylda Hindistanda geçirildi (şol döwürde birleşmä diňe 5 ýurt agzady). Bäsleşikler her ýyl geçirilip başlandy we ikinji oýunlar Guançžouda geçirildi. BRIKS oýunlary 2019 – 2021-nji ýyllar aralygynda geçirilmedi. Şu güne çenli iň soňky ýaryş 2023-nji ýylda Günorta Afrika Respublikasynyň Durban şäherinde geçirildi.


düýn 12:25
2972

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly...

18.06.2024 16:33
20975

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

17.06.2024 11:38
5416

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Sloweniýadaky ilçisini belledi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Esen Muhammedowiç Aýdogdyýewi Türkmenistanyň Sloweniýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Moskwa şäheri) wezipesine belledi. E.M.Aýdogdyýew şol...

14.06.2024 14:12
10991

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...