Saud Arabystanynda dünýäde iň uly howa menzili gurlar

  • 11.04.2024 15:04
  • 19924
Saud Arabystanynda dünýäde iň uly howa menzili gurlar

Saud Arabystanynda ýene bir ägirt uly taslama durmuşa geçirilip başlandy. Overclockers.ru-nyň ýazmagyna görä: ýurtda patyşa Salman adyndaky täze halkara howa menzili gurlar we ol ýolagçy sany boýunça dünýäde iň ulusy bolar.

Howa menzili 2030-njy ýyla çenli ýylda 120 million ýolagçy, 2050-nji ýyla çenli bolsa 185 million ýolagçy kabul eder diýlip garaşylýar.
Aeroportda 4 terminal, 6 sany uçuş-gonuş zolagy, welosiped ýollary we baglar bolar. Bu taslama patyşalygyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa etmek we nebit eksportyna garaşlylygyny azaltmak strategiýasynyň bir bölegi bolar. Häkimiýetler ýokary tehnologiýaly senagata we syýahatçylyga has köp üns bermek isleýärler.
Saud Arabystanyň häkimiýetleri täze howa menzili açylandan soň uçuşlaryň sanyny ýylda 210 müň bolanlygyndan bir milliondan hem geçirip köpeltmegi meýilleşdirýär.
Häzirki wagtda dünýäniň iň "ýüki ýetik" howa menzili ABŞ-nyň Atlanta şäherindäki Hartsfild-Jekson halkara howa menzili (ATL) bolmak bilen, ol ýylda 93,7 million ýolagça hyzmat edýär.


düýn 11:08
6852

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7091

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

13.06.2024 07:10
9910

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

12.06.2024 15:09
8024

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...