Britaniýaly zyýanly endiklerinden saplanmak üçin tutuş Afrikany ylgap geçdi

  • 11.04.2024 08:00
  • 13714
Britaniýaly zyýanly endiklerinden saplanmak üçin tutuş Afrikany ylgap geçdi

Britaniýaly Rass Kuk GAR-daky Iňňe burnundan Tunisdäki Anjela burnuna çenli tutuş Afrikany ylgap geçen ilkinji adam boldy. 352 günüň dowamynda ol 16 ýurdy kesip geçip, 16 300 km ýol geçdi. Bu barada The Guardian habar berýär.

27 ýaşly marafonçynyň ýoly tropiki tokaýlaryň, dag gerişleriniň we Sahara çölüniň üstünden düşdi. Çölden ol gije geçdi. Maksada tarap ýolda Kuk dürli başdan geçirmelere sezewar boldy.
Angolada onuň toparyny taladylar, Kongoda ony ýerli ýaşaýjylar saklady, Nigeriýada marafonçy ýaramaz analizler we bil agyrysy sebäpli lukmanlara ýüz tutmaly boldy.
Marafon Kuka zyýanly endiklerden we humarly oýunlardan saplanmaga kömek etdi. Marafonyň dowamynda Kuk sosial ulgamlarda sahypa alyp bardy, bu ýerde ony müňlerçe adam goldady. Käbirleri hatda final tapgyrynda oňa goşuldylar.
Sosial ulgamlardaky işjeňlik Kuka haýyr-sahawat üçin 600 müň funt sterlingden gowrak (759 müň dollardan gowrak) ýygnamaga kömek etdi.
Ýeri gelende bellesek, Rass Kukuň üstünligini ykrar etmeýänler hem bar. Ýagny, World Runners Association Afrikadan geçen ilkinji adamyň 2010-njy ýylda daniýaly Ýesper Olsen bolandygyny öňe sürýär. Ýöne onuň ýoly iki esse gysga bolup, 434 gün wagt alypdy. 


şu gün 13:41
1454

Londonda ssenarisi ChatGPT tarapyndan ýazylan filmiň ilkinji görkezilişi ýatyryldy

Londonyň Prince Charles kinoteatry ssenarisi emeli intellekt ChatGPT 4.0 tarapyndan ýazylan "Iň soňky ssenarist" (“Последний сценарист”) filminiň dünýä premýerasyny ýatyrdy. Bu çözgüt, kinoteatr tomaşaçylarynyň...

21.06.2024 12:41
17250

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

21.06.2024 09:16
3376

Ed Şiran ýedinji gezek Beýik Britaniýanyň iň meşhur ýerine ýetirijisi boldy

Britaniýanyň Phonographic Performance Limited (PPL) kompaniýasy 2023-nji ýylyň iň meşhur ýerine ýetirijileriniň reýtingini hödürledi. Soňky dokuz ýylda ýedinji gezek birinji orny Ed Şiran eýeledi diýip, The Guardian...

11.06.2024 06:37
7584

Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

Iňlis aýdymçysy Ed Şiran Therapuss podkastynda 2015-nji ýylda smartfondan ýüz öwürmek kararyna gelendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, ol yzygiderli habarlardan we ondan gyssagly jogap talap edýän “sms-leşmek...