Google şekil kodlamak üçin täze Jpegli formatyny tanyşdyrdy

  • 09.04.2024 14:19
  • 2732
Google şekil kodlamak üçin täze Jpegli formatyny tanyşdyrdy

Google kompaniýasy Jpegli atly täze kodlaýyş kitaphanasyny yglan etdi. Has az ýer tutmek bilen, şekiliň gowulaşdyrylan öndürijiligini we hilini üpjün edýär.

Jpegli adaty JPEG standarty, şol sanda 8 bitli format, libjpeg-turbo we MozJPEG bilen doly laýyk gelýär. Google-yň berýän maglumatlaryna görä, şekilleri gysmak we açmak üçin Jpegli-ni peýdalanmak durulygyň gowulaşmagyna we artefaktlaryň azalmagyna getirýär, kodlamagyň tizligi bolsa bar bolan çözgütler bilen gabat gelýär, bu bolsa işläp düzüjilere öndürijiligini ýitirmezden, Jpegli-ni oraşdyrmaga mümkinçilik berýär.
Jpegli her bir komponent üçin 10 bite çenli kodlamagy goldaýar, adaty kodekleriň 8 bitli çäklendirmelerinden ýokary bolup, şekiliň has täsirli gysylmagyny üpjün edýär, geçiriş trafigini tygşytlaýar we web sahypalaryny has çalt ýükleýär.
Google Jpegli-niň JPEG XL-däki kwantlamagyň uýgunlaşdyrylan ewristikasy, kwantlamagyň matrisasynyň kämilleşdirilen görnüşleri hem-de giňeldilen reňk giňişligini ulanmak ýaly sesleri azaltmak we şekiliň hilini gowulandyrmak üçin öňdebaryjy usullary öz içine alýandygyny nygtaýar. Mundan başga-da, Jpegli ýokary hilli şekilleri nusgawy JPEG kodekleri bilen deňeşdirilende, 35% has täsirli gysyp bilýär.


17.05.2024 23:10
3170

Google smartfon kamerasynyň üsti bilen işleýän Project Astra kömekçisini hödürledi

Google I/O konferensiýasynda Google DeepMind tarapyndan işlenip düzülen innowasion emeli aň kömekçisi Project Astra hödürlendi. Ol ulanyjy bilen hakyky wagtda aragatnaşyk saklamak üçin smartfon kamerasyny ulanýar...

17.05.2024 07:26
2528

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

20.03.2024 13:56
8629

Android 15 hatda öçürilen smartfony hem tapyp biler

Google kompaniýasy Android 15 operasion ulgamyna täze bir aýratynlyk girizer, ol öçürilen ýagdaýynda hem smartfonyň ýerleşýän ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Dogrusy, bu aýratynlyk diňe täze enjamlarda elýeterli...

10.03.2024 22:47
4118

Google Chrome indi saýtlary programmalara öwrüp biler

Google Chrome-yň beta-wersiýasynda ulanyjylara web-sahypalary PWA programmalaryna öwürmäge mümkinçilik berýän funksiýa peýda boldy. Leopeva64 ulanyjysy tarapyndan ýüze çykarylan bu täze aýratynlyk “Saklap galmak...