Ilon Mask Tesla robotaksisini 8-nji awgustda tanyşdyrmagy wada berdi

  • 09.04.2024 13:41
  • 8463
Ilon Mask Tesla robotaksisini 8-nji awgustda tanyşdyrmagy wada berdi

Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Tesla-nyň robotlaşdyrylan taksisiniň tanyşdyryljak senesini yglan etdi diýip, Reuters habar berýär.

Mask sosial ulgamdaky sahypasynda: «Tesla-nyň robotakisi 8-nji awgustda tanyşdyrylar» diýen ýazgyny paýlaşdy.

Mask Tesla-nyň robotlaşdyrylan taksisiniň tanyşdyryljak senesini Reuters habarlar gullugynyň çeşmelere salgylanyp, amerikan awtoulag öndürijisiniň arzan köpçülikleýin elektomobil öndürmek meýilnamasyndan ýüz öwrendigini, ýöne onuň platformasynda robotlaşdyrylan taksi işläp düzmek meýilnamasyny dowam etdirýändigini habar bermeginiň yzysüre yglan etdi.
Maskyň aýdanlaryndan soň Tesla-nyň paýnamalary 3%-den gowrak ýokarlandy diýip, Bloomberg ýazýar.


22.06.2024 18:54
4141

Mask öz superkompýuterini döretmek işine Dell bilen Nvidia-ny çekdi

Dell Technologies kompaniýasy Ilon Maskyň xAI başlangyjy üçin superkompýuter döretmäge gatnaşýandygyny tassyklady. Kompaniýa "emeli aňyň fabrigine" öwrüljek we Grok modelini okatmak üçin ulanylar diýlip garaşylýan...

17.06.2024 18:18
7392

Mask adamlary robotlar bilen çalşar: 2025-nji ýyla çenli zawodlara 1000-den gowrak Optimus geler

Tesla öz zawodlaryna gumanoid robotlary köpçülikleýin ornaşdyrmaga taýýarlanýar. 2025-nji ýyla çenli 1000-den gowrak Optimus gumanoid robotynyň elektrikli awtoulag önümçiliginde işe başlajakdygyny kompaniýanyň...

11.06.2024 12:21
4586

“300”: Ilon Mask köp gezeklik SpaceX Falcon 9 raketasynyň rekord gonuşyny belledi

SpaceX kompaniýa üçin ähmiýetli bolan Falcon 9 raketasynyň birinji basgançagynyň nobatdaky gonuşyny üstünlikli amala aşyrdy. “Falcon 9 300-nji gezek gonýar” – diýip, SpaceX habar berdi. Kompaniýanyň esaslandyryjysy...

11.06.2024 07:33
6021

Günde biri: SpaceX iň uly Starship raketasyny köpçülikleýin önümçilige goýberer

SpaceX kompaniýasy Tehasyň Boka-Çika sebitindäki Starbase-iň döwrebaplaşdyrylan zawody Starfactory-nyň işe girizilýändigini habar berdi. Meýdany, takmynan, 1 müň inedördül kilometr bolan desga şu tomus işläp başlar...