Döwlet gullugy akademiýasynyň wekiliýeti ABŞ-da Readiness Institute merkezine baryp gördi

  • 09.04.2024 05:52
  • 7644
Döwlet gullugy akademiýasynyň wekiliýeti ABŞ-da Readiness Institute merkezine baryp gördi

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň wekiliýeti ABŞ-da Pensilwaniýa ştatynda Readiness Institute bilim merkezine baryp gördüler. Sapar ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň halkara wiziter liderligi Maksatnamasyny durmuşa geçirýän "Döwlet gullugy akademiýasy üçin elektron dolandyryş ulgamyny berkitmegiň mümkinçilikleri" taslamasynyň çäklerinde amala aşyryldy.

Pittsburgda Pensilwaniýa uniwersitetiniň Franko Harris merkezinde geçirilen duşuşygyň barşynda türkmen hünärmenleri elektron dolandyryş we bilim işinde emeli aňdan peýdalanmak ulgamynda öňdebaryjy tejribeler bilen tanyşdylar.
Taslama türkmen hünärmenlerine bilim ulgamynda häzirki zaman tehnologiki gazanylanlara syny hödürlemekden we bilim edaralary hem-de hususy tarap bilen bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini öwrenmekden ybarat.


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
901

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...