Dünýäde kofeniň bahasy iň ýokary derejä ýetdi

  • 07.04.2024 15:40
  • 7713
Dünýäde kofeniň bahasy iň ýokary derejä ýetdi

Dünýäde iň meşhur kofe görnüşleriniň biri bolan robusta kofesiniň bahasy 2008-nji ýyldan bäri rekord derejä ýetdi. Bu barada Bloomberg-e salgylanyp, “Snob” ýazýar.

Londonda geçirilen söwdanyň dowamynda kofe üçin şertnamalar 4,8% gymmatlady: bir tonna önümiň bahasy tas 4 müň dollara ýetdi.
Bahanyň ýokarlanmagynyň sebäbi robusta kofesini öndürýän Wýetnamda adatdan daşary yssy howa sebäpli kofe ýetmezçiligi bilen baglanyşykly heder etmelerdir. Wýetnam dünýäde ikinji uly kofe üpjün edijisidir. Bu ýerde fermerler hasylyň azalmagyna getirip biljek suw ýetmezçiliginiň bolmagyna garaşýarlar.
2023-nji ýylda hem hünärmenler kofeniň gurakçylyk sebäpli gymmatlajakdygy barada duýdurdylar, ýöne şonda gürrüň kofeniň önümçilik möçberi boýunça dünýäde ilkinji ýurt bolan Braziliýada hasyl üçin suw ýetmezçiligi barada boldy. 

düýn 07:19
4832

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

düýn 07:15
1823

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

12.06.2024 12:21
5896

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

12.06.2024 12:16
8225

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...