TikTok üçünji gezek “Ýewrowideniýäniň” resmi hyzmatdaşy bolar

  • 07.04.2024 15:40
  • 3828
TikTok üçünji gezek “Ýewrowideniýäniň” resmi hyzmatdaşy bolar

“Ýewrowideniýäniň” guramaçylary TikTok-yň bu aýdym-saz bäsleşiginiň yzygider üçünji ýyl resmi güýmenje hyzmatdaşy boljakdygyny habar berdiler. Bu barada bäsleşigiň saýtyna salgylanyp, life.liga.net belleýär.

“Her ýyl TikTok jemgyýeti bu aýdym-saz we medeniýet baýramçylygyna goşulyp, söýgüli aýdymçylardan ylham alyp, dünýä ýüzüne ýaýraýan Ýewrowideniýe trendlerini döredýär. Eýýäm #Eurovision heştegli 589 000-den gowrak post bar we 2024-nji ýyl jemgyýeti bäsleşige öňküsinden has ýakynlaşdyrmaly” diýip, guramaçylar ýazýar.

Aýdym-saz bäsleşigini döredijileriň belleýşi ýaly, TikTok – bu “Ýewrowideniýe” bilen baglanyşykly ähli zady tapyp boljak ýer.
Şeýle-de, saýtda “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň Şwesiýanyň Malmýo şäherinde geçiriljekdigi bellenilýär. 7-nji maýda ilkinji ýarym final, 9-njy maýda ikinji ýarym final geçiriler, 11-nji maýda 2024-nji ýylyň bäsleşiginiň ýeňijisi yglan ediler.


05.06.2024 14:56
22897

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar...

26.05.2024 23:15
7693

TikTok döwlet KHBS-iň mazmunyny bellik eder

TikTok döwlet köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň (KHBS) öz platformasyna ýetirýän täsirini çäklendirmek boýunça çäreleri girizýär. Kompaniýanyň metbugat beýanatyna görä, döwlet neşirleriniň, teleýaýlymlarynyň...

18.05.2024 16:22
4007

TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýükläp başladylar

TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýüklemek mümkinçiligi synagdan geçirilip başlandy. Bu barada sosial ulgamyň eýesi bolan Hytaýyň ByteDance kompaniýasyna salgylanyp, TechCrunch habar berýär...

17.05.2024 17:57
6510

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...