Ginnesiň rekordlar kitaby dünýädäki täze iň garry erkek adamy atlandyrdy

  • 06.04.2024 18:08
  • 33511
Ginnesiň rekordlar kitaby dünýädäki täze iň garry erkek adamy atlandyrdy

Angliýanyň Mersisaýd graflygyndan 111 ýaşly Jon Tinniswud dünýäde häzir ýaşaýan erkekleriň arasynda iň garry adam boldy. 5-nji aprelde Ginnesiň rekordlar kitaby oňa bu statusy tassyklaýan resmi şahadatnamany gowşurdy. Bu barada BBC habar berýär.

Tinniswud uzak ýaşamagynyň syryny anna günleri adaty britan tagamynyň – gowrulan ýeralmaly balygyň yzygiderli iýilmegi, şeýle-de ýaşlygynda pyýada gezelençlerine bolan söýgüsi bilen baglanyşdyrýar.
Ol “aňy türgenleşdirmegi” we ähli zatda “aramlyk” görkezmegi maslahat berýär.
Häzirki wagtda Tinniswud Sautport şäherindäki garrylar öýünde ýaşaýar.
Ýatlap geçsek, dünýäde iň garry erkek adam adynyň öňki eýesi, Wenesueladan Huan Wisente Peres Mora 2-nji aprelde 114 ýaşynda aradan çykdy.


şu gün 13:41
1695

Londonda ssenarisi ChatGPT tarapyndan ýazylan filmiň ilkinji görkezilişi ýatyryldy

Londonyň Prince Charles kinoteatry ssenarisi emeli intellekt ChatGPT 4.0 tarapyndan ýazylan "Iň soňky ssenarist" (“Последний сценарист”) filminiň dünýä premýerasyny ýatyrdy. Bu çözgüt, kinoteatr tomaşaçylarynyň...

22.06.2024 16:39
10303

Ýaponiýaly “iň bagtly adam”: Ol 63 ýaprakly şabdar ösdürip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Käbir adamlar dört-bäş ýaprakly şabdaryň (Trifólium) ony tapan adama şowlulyk getirýändigine ynanýarlar. Eger bu şeýle bolsa, onda 63 ýaprakly şabdar ony ösdürip ýetişdiren ýaponiýalyny dünýäde “iň bagtly adama...

21.06.2024 12:41
17305

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

21.06.2024 09:21
23337

ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň...