Nýu-Ýork sebitinde 4,8 bal ululykda ýertitreme boldy

  • 06.04.2024 17:34
  • 25521
Nýu-Ýork sebitinde 4,8 bal ululykda ýertitreme boldy

ABŞ-nyň gündogar kenarynda anna güni 4,8 bal ululykda ýertitreme bolup geçdi. Ýertitremäniň merkezi Nýu-Ýorkdan 64 km günbatarda, Nýu-Jersi ştatynyň Týuksberi şäherinde boldy. Bu barada ABŞ-nyň Geologiýa gullugyna salgylanyp, Reuters habar berýär.

Ýertitreme Nýu-Ýorkda diňleriň yrgyldamagyna sebäp boldy, bu hem şäheriň ýaşaýjylaryny howsala düşürdi.

“Bu soňky ýüzýyllykda Gündogar kenarda iň uly ýertitremeleriň biri” diýip, Nýu-Ýork ştatynyň gubernatory Keti Hoçul belledi.

Düýpli ýumrulmalar hasaba alynmady, ýöne gubernator täze titremeleriň bolup biljekdigi barada duýdurdy we bu hakykat boldy. Şol gün soňrak 4,0 bal ululykdaky täze titremeler Nýu-Ýorkdan bir sagat uzaklykda ýerleşýän Gledstoun şäherinden 7 kilometrlikde hasaba alyndy.
Inženerler toparlary ýollary we köprüleri barlaýarlar.
Nýu-Ýorkyň häkimi Erik Adams hiç kimiň zyýan çekmändigini aýtdy, ýöne şäheriň ýaşaýjylaryny täze titremeleri duýsalar gizlenmäge çagyrdy. Baltimordan Bostona çenli aralykdaky adamlar gürpüldi we titreme duýandyklaryny habar berdiler.
Ýerasty titremeler sebäpli BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň Nýu-Ýorkdaky guramanyň ştab-kwartirasynda geçirilýän mejlisi wagtlaýyn togtadyldy. Nýu-Ýorkyň iň meşhur binalarynyň biri Empaýr-steýt bildingiň sosial ulgamynda bolsa “Men gowy” diýen habar peýda boldy.
“Golos Ameriki” neşiriniň belleýşi ýaly, titremeler ýaşaýjylara 2011-nji ýylyň 23-nji awgustynda Jorjiýa ştatyndan Kanada çenli ýaýran ýertitremäni ýatlatdy. Şonda ýertitremäniň ululygy 5,8 bal bolup, bu Ikinji jahan urşundan bäri iň güýçli ýertitreme boldy. Hususan-da, bu ýertitreme ABŞ-nyň paýtagtynda Jorj Waşingtonyň hatyrasyna dikilen ýadygärlikde jaýryklaryň döremegine we Ak öýüň hem Kapitoliýanyň ewakuasiýa edilmegine getirdi.


20.06.2024 12:54
16006

ABŞ-nyň Newada ştatynda daglyk ýerde syrly aýna sütüni tapyldy

ABŞ-nyň Newada ştatynyň daglyk ýerinde Las-Wegasyň polisiýa bölüminiň işgärleri geň aýna sütüniniň üstünden bardylar. 2024-nji ýylyň mart aýynda Uelsde hem şuňa meňzeş bir obýektiň tapylandygy habar berlipdi diýip...

10.05.2024 13:34
14783

UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar...

09.05.2024 15:31
31079

Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý...

02.05.2024 14:08
34116

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...