Angliýada iň uly altyn bölegi auksionda geçmedi, oňa has pes baha hödürlediler

  • 06.04.2024 05:28
  • 12015
Angliýada iň uly altyn bölegi auksionda geçmedi, oňa has pes baha hödürlediler

Angliýada tapylan iň uly altyn bölegini auksionda satyp bilmediler. Bu barada Bi-bi-si salgylanyp, RBK habar berýär. Onuň agramy 64,8 g barabar. Ol 40 müň funt sterling bilen bahalandyryldy, ýöne auksionyň dowamynda nyrhlar bary-ýogy 12 müň funt sterlinge çenli ýokarlandy.

Auksionçy Ben Jonsyň aýtmagyna görä, mümkin alyjylar bilen gepleşikleriň dowamynda bahany ýokarlandyrmaga synanyşylar.

“Islegiň artjakdygyna ynanýaryn. Adatça, söwdadan soň şeýle bolýar” – diýip, Jons belleýär.

Bu altyn bölegini Şropşir graflygynyň oba hojalyk ýerlerinde geçirilen gözleg ekspedisiýasynyň dowamynda Somersetden (Angliýada bir graflyk) 67 ýaşly Riçard Brok tapdy. Ol gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ilki bilen çadyrlar üçin birnäçe poslan köne gazyklary tapdy. Brok altyn bölegini 20 minutdan soň gördi. Ol ýeriň astynda 13-15 sm çuňlukda ýerleşen eken.
Jenap Brok altynyň satuwyndan alnan girdejini gazuw-agtaryş işleriniň geçirilen ýeriniň eýesi bilen paýlaşmagy göz öňünde tutdy.
Riçard Brokyň tapyndysyndan öň, Angliýada tapylan iň uly altyn bölegi 54 g agramdady.


26.05.2024 20:55
9077

Uzak ýaşly guş: Angliýada 70 ýaşly flamingo ilkinji gezek ýumurtga guzlady

Angliýanyň Norfolk şäherindäki Penstorp goraghanasynda Gertrude atly 70 ýaşly flamingo ömründe ilkinji gezek ýumurtga guzlady. Bu waka bellärliklidir, çünki adatça onuň görnüşiniň wekilleri 40 ýyldan köp ýaşamaýar...

06.03.2024 23:54
7378

Angliýada 390 million ýyllyk daşa öwrülen agaç galyndysy tapyldy

Kembrij uniwersitetiniň britaniýaly alymlary şu güne çenli tapylan iň gadymy tokaý galyndysyny ýüze çykardylar. Takmynan, 390 million ýyl ýaşy bolan we dewon döwrüne degişli bolan galyndylar Angliýanyň günorta...

21.02.2024 11:55
5898

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

06.12.2023 19:35
6517

Londonda Pirelli ýubileý senenamasy görkezildi

Londonda 2024-nji ýylyň Pirelli senenamasy resmi taýdan görkezildi. Ony afrikaly suratçy Şazada Gaýazi surata düşürdi. Täze neşiriň mowzugy «Wagtdan üzňe» düşünjesi boldy. Senenama, awtoryň pikiriçe, durmuşda öz...