Italiýada Ýewropadaky iň beýik asma köpri açyldy

  • 05.04.2024 10:42
  • 10706
Italiýada Ýewropadaky iň beýik asma köpri açyldy

Italiýanyň Umbriýa sebitinde Ýewropada iň beýik pyýada asma köprüsi açyldy. Bu barada “Corriere della Sera” habar berýär.  

Köpriniň beýikligi 175 metr, uzynlygy bolsa 500 metrden gowrak. Ol orta asyrlaryň Sellano (Italiýanyň iň owadan obalarynyň sanawyna girýär) we Montezanto obalaryny birleşdirip, derýanyň we jülgäniň üstünden geçýär. Köpri arkaly gezelenç 30-45 minut wagt alýar. Köpri müň basgançakdan ybarat bolup, howpsuzlyk sebäpli myhmanlar ýörite tanap görnüşindäki ätiýaçlandyryş bilen bir basgançakdan beýlekä geçýärler. Mundan başga-da, olar ellik we kaska geýýärler. Syýahatçylar ýöremek üçin laýyk aýakgapda bolmaly.
Bir sagatda köprüden diňe 90 adam geçip bilýär. Sellanodan Montezano (ýa-da tersine) geçişiň bahasy 25 ýewro barabar. Iki tarapa syýahat 35 ýewro.
Köpriniň gurluşygy 1,5 mln ýewro düşdi. Köpri 2016-njy ýylda Italiýada bolup geçen birnäçe ýertitremäniň merkezinde bolan sebitde guruldy. Bu ýerdäki käbir obalar weýran boldy we ýaşaýjylar häzir hem öýlerine dolanyp bilmeýärler. Sellanonyň häkimi Attilio Gubbiotti asma köpriniň sebitde täze işewürligi ösdürmäge kömek etmegine umyt bildirýär.


18.06.2024 09:50
12361

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
13529

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8687

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7510

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...