Taýwandaky ýertitreme elektronikanyň bahasynyň ýokarlanmagyna getirip biler

  • 04.04.2024 11:53
  • 28465
Taýwandaky ýertitreme elektronikanyň bahasynyň ýokarlanmagyna getirip biler

3-nji aprelde Taýwanyň gündogar kenarynda 7,4 bal ululykda (käbir maglumatlara görä – 7,7 bal) ýertitreme bolup geçdi. Bu soňky 25 ýylda ýurtda iň güýçli ýertitreme boldy. Betbagtçylygyň pidasy 9 adam bolup, 963 adam zyýan çekdi diýip, hightech.fm habar berýär.

Zelel ýeten desgalaryň arasynda iň uly ýarym geçirijileri öndürijileriň zawodlary, şol sanda Apple Inc., Nvidia Corp. we beýleki kompaniýalar üçin esasy çip öndürijisi bolan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) hem bar.
Ýertitreme sebäpli kompaniýa ähli işgärlerini ewakuasiýa etdi. Çip önümçiligi togtadyldy, bu global tehnologiýa üpjünçilik zynjyrynda bökdençliklere we elektronikanyň bahasynyň ýokarlanmagyna getirip biler.
United Microelectronics Corp. kompaniýasy hem käbir zawodlarynda tehnika işlerini togtatdy.
Smartfonlar we awtomobiller üçin ýarym geçirijileriň aglaba köplügi wibrasiýalaryň öňünde ejiz gelýär. Bloomberg ýertitremäniň tutuş çip toplumyny ýok edip biljekdigini habar berdi.
Bu habarlaryň esasynda TSMC-niň paýnamalary bir günde 1,3%, UMC-niň paýnamalary bolsa 1% pese gaçdy.


11.10.2023 01:49
25674

Türkmenistan Owganystanda ýertitremesinden ejir çekenlere ynsanperwer kömegini iberer

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri, harytlary hem-de azyk önümlerini ynsanperwer kömegi hökmünde Owganystana ibermek hakynda karara gol çekdi. Resminama...

25.08.2023 17:26
28586

Türkmenistanyň ýük uçary RF-niň Primorskiý kraý sebitine ynsanperwer ýüki ýetirdi

40 tonna golaý ynsanperwer ýük ýüklenen Türkmenistanyň IL-76 ýük uçary Primorskiý kraý sebitiniň howa menziline bardy. Howa menzilinde ýük uçaryny birinji wise-gubernator, sebitiň Hökümetiniň ýolbaşçysy Wera Şerbina...

17.02.2023 01:48
42054

Türkmenistan Türkiýä ýene-de bir ynsanperwer ýüki iberildi

Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna nobatdaky ynsanperwer ýüki iberdi. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral Twitter hasaby arkaly habar berdi. Bu...

14.02.2023 21:16
67591

Türkmenistanlylar Türkiýede ýertitremeden ejir çekenlere kömek topladylar

Türkmenistanyň raýatlary geçen hepdede Türkiýäniň günorta-gündogarynda bolup geçen weýrançylykly ýertitremesinden ejir çekenlere ynsanperwer kömegini toplamak boýunça çärä gatnaşdylar Düýn TmCars Aşgabatda ýerleşýän...