Aşgabatda kibersowatlylyk we sanly ösüş boýunça onlaýn maslahat geçirildi

  • 04.04.2024 05:30
  • 3227
Aşgabatda kibersowatlylyk we sanly ösüş boýunça onlaýn maslahat geçirildi

2-nji aprelde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda “Sanly dünýä: Ýaşlar. Ösüş. Geljek” atly sanly ulgam arkaly okuw-usuly onlaýn maslahaty geçirildi. Bu barada Ýaşlar guramasynyň resmi saýtynda habar berilýär.

Okuw-usuly maslahata ýurduň ähli ýokary okuw mekdepleriniň talyplary hem-de mugallymlary internet arkaly onlaýn gatnaşdylar. Maslahatda sanly ykdysadyýetiň durmuşa geçirilmegi bilen bir hatarda, kibermedeniýet sowatlylygynyň zerurlygy barada hem bellenilip geçildi. Çykyş edenler kibermedeniýetiň ösüşi bilen bir hatarda, onuň tehnologiýalary, hukuk esaslary, sosial-psihologiki we saglyk ýagdaýlaryna täsirleri barada belläp geçdiler.
Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, “Türkmentelekom” EAK-nyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekilleri çykyş etdiler.


düýn 18:12
2839

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

düýn 14:52
6083

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

düýn 14:37
4020

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

düýn 09:31
2544

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...