BMW-niň içinden ýandyrylýan hereketlendirijisini alan uçýan awtomobil tapgyrlaýyn önümçilige taýýarlanýar

  • 04.04.2024 20:13
  • 18517
BMW-niň içinden ýandyrylýan hereketlendirijisini alan uçýan awtomobil tapgyrlaýyn önümçilige taýýarlanýar

Hytaýyň Hebei Jianxin Flying Cars kompaniýasy Slowakiýanyň Klein Vision kompaniýasyndan AirCar uçýan awtomobilleriniň önümçiligine we ýaýradylmagyna ygtyýarnama aldy. Şertnamanyň bahasy aýan edilmeýär diýip, BBC salgylanyp, ixbt.com habar berýär.

AirCar dünýäde uçuşa ýaramlylyk şahadatnamasyny alan ilkinji awtomobildir. Ol BMW-niň içinden ýandyrylýan hereketlendirijisini ulanýar. Oňa uçmak we gonmak üçin uçuş-gonuş zolagy gerek. 2021-nji ýylda Slowakiýanyň iki howa menziliniň arasynda uçýan awtomobiliň synag uçuşy geçirildi. Uçuş 35 minut dowam etdi.
AirCar tizligini sagatda 300 km çenli artdyryp bilýär. Onuň uçuş aralygy 1000 kilometr, ýerde ýol ätiýajy 500 kilometrden gowrakdyr. Awtomobiliň uçara we ýene-de yzyna öwrülmegi 3 minut wagt alýar.

“Bu hyzmatdaşlyk dünýäde rewolýusion mobil çözgütlerimizi ýaýratmak we pudagyň ösüşine itergi bermek maksadymyzda möhüm ädimdir” diýip, Klein Vision-yň egindeş esaslandyryjysy Anton Zaýak belledi.


08.04.2024 07:02
10924

Hindi inženerleri BMW-ä awtopilotyň täze neslini döretmäge kömek eder

BMW konserni we Tata hindi konserniniň tehnologiýa bölümi, awtonom sürüliş ulgamyny goşmak bilen, awtoulaglar üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlajak bilelikdäki kärhananyň (BK) döredilendigini mälim etdi...

11.03.2024 23:55
10682

BMW M3-niň hem benzin, hem elektrik hereketlendirijili görnüşleri elýeterli bolar

Birnäçe ýurtlarda awtoulag öndürijilerine edilýän kadalaşdyryjy basyşyň azalmagy netijesinde BMW nemes awtoulag öndürijisi hem benzin, hem elektrik hereketlendirijili M3 öndürer diýip, BMW Blog-a salgylanýan Motor1 habar...

07.03.2024 22:55
6128

Mercedes-Benz we BMW bilelikde Hytaýda çalt zarýad beriş stansiýalar ulgamyny gurar

Mercedes-Benz we BMW kompaniýalarynyň Pekinde ýerleşýän bilelikdäki kärhanasy Beijing Ion Qi New Energy Technology Hytaý bazaryndaky awtoulaglar üçin çalt zarýad beriş stansiýalar ulgamyny döretmegi meýilleşdirýär...

06.03.2024 23:58
5776

Hünärmenler Audi-niň we BMW-niň statistik taýdan iň ygtybarly krossowerlerini bellediler

HotCars seljeriş gullugy JD Power-iň, CarEdge-iň we RepairPal-yň maglumatlaryny öwrenip, Audi we BMW krossowerleriniň ygtybarlylyk derejesini düzdi. Oňa täze modellerem, ulanylan modellerem girdi. Reýtingde öňdebaryjy...