Sianda “Merkezi Aziýa – Hytaý” sekretariaty açyldy

  • 01.04.2024 14:44
  • 5865
Sianda “Merkezi Aziýa – Hytaý” sekretariaty açyldy

30-njy martda Sian şäherinde (Hytaýyň Şansi welaýaty) Merkezi Aziýa – Hytaý görnüşindäki sekretariatyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu barada Türkmenistan DIM-iň saýtynda habar berilýär.

Çärä Hytaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Sun Weýdun, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diplomatik wekiliýetleriniň ýolbaşçylary, şeýle-de HBS-iň wekilleri gatnaşdy. Dabarada Türkmenistana ilçi Parahat Durdyýew wekilçilik etdi.
Sun Weýdun öz çykyşynda Merkezi Aziýa bilen Hytaýyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin sekretariatyň döredilmeginiň ähmiýetini belledi. Şeýle-de, ol HHR-iň daşary işler ministriniň gutlag hatyny okady.
Sekretariaty döretmek baradaky ylalaşyk 2023-nji ýylyň maý aýynda geçirilen Merkezi Aziýa – Hytaý görnüşindäki döwlet Baştutanlarynyň birinji sammitinde gazanyldy.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary öz çykyşlarynda sekretariatyň açylmagyny gutlap, hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga taýýardyklaryny aýtdylar.
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň hatynda Türkmenistanyň formata gatnaşýan ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň giňeldilmegine we berkidilmegine uly goşant goşmaga taýýardygy bellenilýär.
Wagtlaýyn sekretariatyň ýerine ýetiriji müdiri U Insin boldy. Taraplaryň ylalaşygy boýunça birinji Baş sekretar Hytaýyň wekili bolar.
Şeýle-de, Türkmenistanyň wekiliýetiniň Siana saparyň dowamynda Şansi welaýatynyň ýolbaşçylary bilen birnäçe iş duşuşyklary geçirilip, ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy. 


şu gün 15:51
26

Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

16-njy aprelde Daşkentde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Taraplaryň wekiliýetlerine daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary R.Meredow we B.Saidow...

düýn 18:19
5328

Türkmenistanyň DIM-i we BMG-Habitat şäher gurluşygy ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

16-njy aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa bilen BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji M.Mlynaryň ýolbaşçylygyndaky...

düýn 14:16
27907

Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda kottejler toplumy açyldy

17-nji aprelde Mary şäheriniň Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan kottejler toplumynyň I tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy. Şu gün ähli amatlyklar bilen üpjün edilen 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş...

düýn 13:50
19825

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi halkara güwanamalaryny aldy

Şu gün, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylan Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegine bäş sany halkara güwanama gowşuryldy. Şularyň hatarynda: ...