Ikinji el bazary 2023-nji ýylda adaty egin-eşik dükanlaryndan öňe geçdi

  • 01.04.2024 14:21
  • 8774
Ikinji el bazary 2023-nji ýylda adaty egin-eşik dükanlaryndan öňe geçdi

WWD-niň habar bermegine görä, geýlen egin-eşik bazary 2023-nji ýylda 18% ösüp, adaty bölek satuw söwdasynyň ösüş depgininden ep-esli öňe geçdi.

ThredUp marketpleýsiň maglumatlyryna görä, 2023-nji ýylda ikinji el bazarynyň dolanyşygy 197 milliard dollara ýetdi, bu 2022-nji ýyldakydan 18% köpdür. Hünärmenleriň çak etmegine görä, 2028-nji ýyla çenli bu görkeziji 350 milliard dollara çenli artyp biler.
Ikinji el eşikleriniň meşhurlygy birnäçe faktorlar, şol sanda tygşytlydygy bilen kesgitlenýär.
Mundan başga-da, ulanylan eşikleri satyn almak çykdajyny azaldyp, daşky gurşawa düşýän ýüki ýeňledip biler. Mundan başga-da, ikinji el dükanlaryndan wintaž önümlerini we köpçülikleýin bazarda duş gelmeýän üýtgeşik zatlary tapyp bolýar.
Ikinji el bazarynyň ösüşi, esasanam, ABŞ-da aýdyň görünýär: 2023-nji ýylda ol 11% ösüp, 43 milliard dollara ýetdi, bu ösüş adaty eşik bazaryndan ýedi esse çalt.
ThredUp-yň 2021-nji ýylyň biržasyndaky ilkinji çykyşy girdejili bolmasa-da, çalt ösýän ikinji el egin-eşik bazaryna maýa goýujylaryň ünsüni çekdi.

düýn 22:00
6498

Bulgari dünýädäki iň ýuka mehaniki sagady çykardy. Ol 10 teňňedenem ýuka

Italiýanyň Bulgari şaý-sepler brendi Octo Finissimo Ultra COSC - galyňlygy bary-ýogy 1,70 mm bolan, hatda türkmenleriň 10 teňňelik şaýy pulunyň (1,85 mm) galyňlygyndanam ýuka bolan mehaniki sagat bilen tanyşdyrdy...

düýn 17:18
13207

Stambulyň howa menzilinde terapewt itler peýda boldy. Olar ýolagçylara rahatlanmaga kömek edýär

Stambulyň howa menzilinde ýolagçylara stres ýagdaýyny we uçuş gorkusyny ýeňip geçmäge kömek edýän terapewt itler peýda boldy. Bu barada Associated Press habar berýär. Bäş sany it birnäçe aý dowam eden taýýarlykdan...

düýn 16:48
8178

iPhone 16 Apple-iň iň reňkli smartfon hatary bolar

Apple-iň iPhone 16 Plus smartfony ýedi reňkde hödürlenip bilner. Olardan bäşisi adaty iPhone 15 hatarynyň bezeg görnüşlerini gaýtalar, galan ikisi täze bolar. Bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp, MacRumors...

düýn 16:43
7507

Dünýäde iň ýagty ekranly smartfon hödürlendi

Realme kompaniýasy häzirki wagtda iň ýokary pik ýagtylygy bolan ekrany we Qualcomm çibini alan GT Neo6 SE smartfonyny hödürledi. Bu barada ixbt.com portaly habar berýär. Smartfon BOE-den 1,5K durulygy (2780х1264...