Kanadada “ýagyş salgydyny” girizmek meýilleşdirilýär

  • 01.04.2024 13:26
  • 9892
Kanadada “ýagyş salgydyny” girizmek meýilleşdirilýär

Kanadanyň iň uly şäheri Torontonyň häkimi Oliwiýa Çou öý eýelerine ýagyş kanalizasiýasy üçin töleg girizmegi teklip etdi. Onuň mukdary olaryň öýlerindäki suw akymynyň ýagyş kanalizasiýasyna näderejede täsir edýändigine görä kesgitlener. Bu barada “Newsweek” žurnaly habar berýär diýip, newdaynews.ru belleýär.

Şäher häkimiýetiniň pikiriçe, “ýagyş salgydynyň” girizilmegi raýatlary öz öýlerinde ýagyş suwuny siňdirmeýän gaty üstleri düşemegiň deregine, otlary we ösümlikleri ekmäge oýarmaly. Ýygymyň mukdary üçek, alyp barýan ýollar, awtoulag duralgalary we beýleki beton landşaftlary ýaly her bir obýektiň gaty üstüniň meýdanyna bagly bolar.
Toronto administrasiýasynyň saýtynda bellenilişi ýaly, çabga suwy ýagyş we erän gar bolup, ol haçan-da ýere siňmedik ýagdaýynda, gaty üstlerden köçelere, ýagyş kanalizasiýalaryna we ony ýerli suw ýollaryna alyp gidýän turba ulgamlaryndan akýar. Çabga suwunyň köp bolmagy bolsa şäheriň kanalizasiýa ulgamyny dolduryp biler, bu hem diňe bir suw basmalaryna we suwuň hapalanmagyna getirmän, eýsem ýaşaýjylaryň saglygyna howp salyp biler.


31.03.2024 10:17
34443

12 sany agtygy bolan 58 ýaşly ene 4,5 sagat plankada durup, dünýä rekordyny täzeledi

Kanadadan 58 ýaşly bir ene 4,5 sagat plankada durup, aýallaryň rekordyny täzeledi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berilýär. Donna-Jin Waýld atly aýalyň 12 sany agtygy bar. Olaryň ählisi rekordyň hasaba...

25.01.2024 17:14
3544

263 sagatlap hokkeý. Kanadada iň dowamly haýyr-sahawat hokkeý oýny geçiriler

2024-nji ýylyň aprel aýynda Kanadada Albertanyň Çagalar hassahanasynyň gaznasyna hemaýat etmek üçin 263 sagatlyk hokkeý oýny geçiriler. Bu barada Strathmorenow habar berýär diýip, championat.com belleýär. Dünýädäki...

19.12.2023 12:20
28710

Kanadada sabynyň kömegi bilen 220 tonnalyk myhmanhanany süýşürdiler

Kanadanyň Täze Şotlandiýa welaýatynda 200 ýyl gowrak mundan ozal gurlan myhmanhana sabynyň kömegi bilen süýşürildi diýip, MIR24 habar berýär. Sabyn agramy 220 tonna bolan binanyň binýadynyň düýbünde ýerleşdirildi...

30.06.2023 08:39
11278

Monrealyň howasy tüsse sebäpli megapolisleriň arasynda dünýäde iň ýaramaz howa boldy

Tokaý ýangynlarynyň tüssesi sebäpli Monrealyň howasy dünýäniň beýleki megapolisleri bilen deňeşdirilende iň zyýanly howa boldy. Report-yň bellemegine görä, bu barada IQAir gözegçilik agentligi habar berýär. Hünärmenleriň...