Volkswagen-iň täze nyşany Awstraliýanyň ýollarynda kengurulary gorkuzyp başlady

  • 30.03.2024 23:58
  • 14200
Volkswagen-iň täze nyşany Awstraliýanyň ýollarynda kengurulary gorkuzyp başlady

Volkswagen awtoöndürijisiniň inženerleri Melburn uniwersitetiniň hünärmenleri bilen bilelikde kenguru üçin ýakymsyz sesleri çykarýan dinamikalar bilen üpjün edilen RooBadge logotipini işläp taýýarladylar. Bu barada motor1 habar berýär.

Taslamanyň maksady Awstraliýada ýabany haýwanlaryň gatnaşmagynda bolup geçýän ähli ýol-ulag hadysalarynyň 90% töweregini emele getirýän kenguru bilen awtomobilleriň çaknyşygyny azaltmakdan ybaratdyr.
Melburn uniwersitetiniň dosenti Grem Koulsonyň aýtmagyna görä, RooBadge kengurulary gorkuzmak üçin ilkinji netijeli serişde bolar.
Ilkinji synaglar logotipiň, hakykatdan hem, işleýändigini görkezdi. Gurluş haýwanlar bilen çaknyşygyň köp bolýan ýerlerinde awtomatik taýdan ses signallaryny işjeňleşdirýär.
Geljekde Volkswagen şeýle tehnologiýa bilen diňe bir logotipi däl, eýsem awtomobil belgileri üçin saklaýjylary enjamlaşdyrmagy meýilleşdirýär.


27.03.2024 13:47
17411

BYD bazarda Toyota bilen Volkswagen-den öňe geçmek üçin 100 modeliniň bahasyny arzanlatdy

Hytaýyň BYD awtoöndürijisi 100-den gowrak elektromobilleriniň we gibridleriniň bahasyny arzanlatdy. Şeýle etmek bilen kompaniýa Toyota, Volkswagen, Nissan we beýleki öndürijiler üçin çynlakaý bäsdeşligi döredýär...

26.03.2024 10:12
11760

Bäş metrlik Volkswagen Magotan sedanynyň suraty internetde paýlaşyldy

Volkswagen kompaniýasy Pekindäki awtoulag sergisinde Passat modeliniň oruntutary bolan täze Magotan sedanyny hödürlär. Bu barada ithome.com habar berýär. Awtoulagyň uzynlygy 4990 mm, ini – 1854 mm, beýikligi –...

29.02.2024 07:27
9627

Toyota Camry orta ululykdaky awtoulaglaryň arasynda öňdebaryjy bolmagynda galýar

Focus2Move-iň seljerijileri dünýäde iň meşhur 10 sany orta ululykdaky awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Toyota Camry 2023-nji ýylda modeliniň satuwynyň 6,2 göterim ýa-da 628 816 birlige çenli kemelendigine garamazdan...

28.02.2024 13:28
13943

​ Toyota Corolla eýýäm 25 ýyl bäri dünýäde ykjam awtoulag satuwynyň sanawynda öňdebaryjydyr

Toyota Corolla 25 ýyl bäri satuwlar boýunça öňdebaryjy bolup, ykjam awtoulag bazarynda esasy ornuny saklamagyny dowam etdirýär diýip, Focus2Move habar berýär. 2023-nji ýylda bu modeliň 1,1 million nusgasy satyldy...