Aprel aýynda Tejen — Mary ýokary tizlikli awtomobil ýoly açylar

  • 30.03.2024 09:20
  • 29299
Aprel aýynda Tejen — Mary ýokary tizlikli awtomobil ýoly açylar

Aprel aýynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasy bolar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň aprel aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabatynda habar berdi.

Aprel aýynda şeýle hem Mary şäherindäki durky täzelenen Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasy geçiriler.
Belläp geçsek, Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň 203 kilometrlik Aşgabat-Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabrynda açyldy. 2022-nji ýylyň fewralynda bolsa awtobanyň Tejen – Mary tapgyrynyň gurluşygyna badalga berildi.
Gurluşyk işlerini üç tapgyrda alyp barmak meýilleşdirildi. Ýoluň üçünji tapgyry Mary – Türkmenabat bölegi bolar.


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...