Hytaýda Xiaomi SU7 elektrik ulagynyň satuwy başlandy. Ol bäsdeşlerinden ep-esli arzan bolup çykdy

  • 30.03.2024 11:57
  • 10251
Hytaýda Xiaomi SU7 elektrik ulagynyň satuwy başlandy. Ol bäsdeşlerinden ep-esli arzan bolup çykdy

28-nji martda Hytaýda Xiaomi-niň ilkinji elektrik awtoulaglary – SU7 satylyp başlandy. Täze önüm üçin deslapky sargytlar Hytaýyň 29 şäherindäki 59 dükanda kabul edildi diýip, Autonews ýazýar.

Xiaomi-niň ilkinji elektrik awtoulagy ilki Hytaýyň bazarynda, soňra beýleki ýurtlarda peýda bolar.
Şol bir wagtyň özünde awtoulagyň synag sürülişleri 25-nji martda başlandy.
Xiaomi-iň baş direktory Leý Szýun Xiaomi SU7 -ni Xiaguang Purple reňkde yglan edip, "kuzowy has ýalpyldar ýaly awtoulagyň reňkine ýörite metal tozy goşulýar" diýdi.
Sedanyň uzynlygy 4,9 m, bu, meselem, Hyundai Sonata garanda uzyn diýildigidir. Ol güberçek nagyşly kapot, LED optika, panoramly üçek, işjeň antiganat we bir bloga birleşdirilen yşyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.
Awtoulagda gurlan transponder tölegli ýollarda pul tölemäge mümkinçilik berýär, kamera sürüjini tanaýar we penjiräniň aňyrsyndaky lidar howpsuzlygy üpjün edýär.
Awtoulagyň tanyşdyrylyş dabarasynda Xiaomi HyperOS operasiýa ulgamynyň kömegi bilen, Xiaomi-niň smartfonlary we akylly öý enjamlary bilen ýokary derejede integrirlenendigi mälim edildi.
Öň, täze elektromibiliň bahasynyň 69 müň dollardan başlanjakdygy habar berlipdi. Emma ol ondan has arzan bolup çykdy. Awtoulagyň binýatlyk nusgasy 299 at güýji bolan yzky tekerleri hereketli modeli bolar. 73,6 kWt*sag batareýli we 663 km ýol ätiýaçlygy bolan bu nusganyň bahasy 29,9 müň dollar bolar.
Flagman nusgasy bolan SU7 Max 673 at güýji bolan iki motorly güýç gurluşyna, doly priwoda we 800 km ýol ätiýaçlygy bolan 101 kWt*sag akkumulýatora eýe bolar. Bu nusganyň bahasy azyndan 41,5 müň dollar bolar. 
Bu diýildigi, Hytaýyň bazarynda Xiaomi Tesla Model S we Porsche Taycan Turbo elektromobillerinden arzan bolar diýmegi aňladýar. Hut şu ulaglar  Xiaomi-niň esasy bäsdeşleri diýlip hasaplanýardy.

  • Kuwwaty: 300 at güýji (yzky tigri hereketli) / 673 at güýji (ähli tigirleri hereketli)
  • Iň ýokary tizligi: 210 km / sag (yzky tigri hereketli) / 265 km / sag (ähli tigirleri hereketli).

CarNewsChina-nyň berýän habaryna görä, täze önüm ilkinji alyjylardan oňyn seslenme aldy. Onda gelşikli dizaýn, amatly salon, ýokary hilli materiallar bar we baý aýratynlyklara eýe.


düýn 17:04
7966

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi: ony Ferrari Purosangue bilen deňeşdirýärler

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi. Bu kompaniýanyň SU7 sedanyndan soň ikinji awtomobilidir. Awtomobil häzirlikçe MX11 kod ady bilen işläp taýýarlama tapgyryndadyr, onuň önümçilik wersiýasynyň ady heniz...

düýn 15:18
6699

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

düýn 15:11
4215

Huawei 18 günde 10 müňden gowrak Aito M7 Ultra satyp, rekord goýdy

Huawei kompaniýasy Aito M7 Ultra gibrid krossowerleriniň rekord mukdarda iberilendigini habar berdi. Satuw başlaly bäri ilkinji 18 günde 10 000-den gowrak awtoulag iberildi, bu täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän...

22.06.2024 18:50
2858

Ferrari-den ilkinji elektrik awtoulagyň bahasy 500 müň dollardan geçer

Italiýanyň Ferrari kompaniýasynyň ilkinji elektrik awtoulagynyň bahasy 500 000 dollardan gowrak bolar. Bu barada ýagdaýa ýakyn çeşmelere salgylanýan  Reuters habar berdi. Bahasy, ulaga goşuljak aýratyn sazlamalara...