Floridada çagalara sosial ulgamlarda akkaunt açmak resmi taýdan gadagan edildi

  • 29.03.2024 21:25
  • 4874
Floridada çagalara sosial ulgamlarda akkaunt açmak resmi taýdan gadagan edildi

Floridanyň gubernatory Ron De Santis 14 ýaşa ýetmedik çagalaryň sosial ulgamlarda akkauntlarynyň bolmagyny gadagan edýän kanuna gol çekdi. Bu barada ixbt.com habar berýär.

HB 3 aňlatmasy bilen belli bolan kanunyň çäklerinde 14 ýaşa çenli çagalar indi hiç bir sosial ulgamda akkaunt açyp bilmezler. 14 – 16 ýaş aralygyndaky çagalar bolsa diňe ene-atalaryň rugsady bilen akkaunt açyp bilerler.
Kanunyň täsirine düşýän çagalaryň bar bolan akkauntlary bozular. Bu kanunda akkauntlary aýrylan çagalar üçin öwezini dolma mümkinçiligi hem göz öňünde tutulýar. Onuň möçberi 10 000 dollara ýetip biler.
De Santis öz kararyny sosial ulgamlaryň çagalara zyýan ýetirýändigi we kanunyň netijesinde ene-atalaryň çagalaryny goramak üçin goşmaça guralynyň boljakdygy bilen düşündirdi.
Kanun 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girmeli. Dogrusy, eýýäm häzir onuň ABŞ-nyň Konstitusiýasyna girizilen Birinji üýtgetme bilen baglanyşykly çynlakaý meseleleri döretjekdigi çaklanylýar.
Mundan başga-da, Google, X, TikTok we beýleki kompaniýalar bilen baglanyşykly bolan NetChoice tehnologiýa topary kompaniýalardan kanuny berjaý etmek üçin talap edilýän maglumatlary ýygnama derejesiniň Floridanyň ýaşaýjylarynyň gizlinligini howp astyna goýup biljekdigini nygtaýar.


21.04.2024 11:01
10754

Oklahoma-Siti şäherinde ABŞ-nyň iň beýik - 581 metrlik gökdirän binasy gurlar

ABŞ-nyň iň beýik binasyna öwrüljek täze Legends Tower binasynyň guruljak meýdançasy kesgitlenildi diýip, New Atlas ýazýar. Gökdirän binanyň beýikligi 581 metr bolar, bu häzirki rekord eýesinden - Nýu-Ýorkdaky One...

19.04.2024 19:46
13754

Apple Watch hammamda ýykylyp, huşuny ýitiren nýu-ýorkly adamyň janyny halas etdi

49 ýaşly nýu-ýorkly Erik Zollinger Apple Watch öz janyny halas etdi diýip hasaplaýar. Bu barada ol New-York Post neşirine gürrüň beripdir diýip, gazeta.ru ýazýar. Şu ýylyň mart aýynda gozgalmaýan emläk dellaly...

16.04.2024 14:18
10919

ABŞ-da itler üçin awiakompaniýa peýda boldy, olar salonda uçarlar

Amerikanyň itler üçin oýnawaç öndürijisi Bark adamlary we olaryň öý haýwanlaryny gatnatmak üçin niýetlenen çarter uçuşlaryny işe girizdi. Häzirlikçe Bark Air iki ugry hödürleýär: Nýu-Ýork – Los-Anjeles we Nýu-Ýork...

14.04.2024 14:27
6729

Kolorado kitaphanasyndan alnan kitap 105 ýyldan soň gaýtarylyp berildi

Kolorado ştatynyň kitaphanasy resmi web sahypasynda 105 ýyl mundan ozal getirilmeli bir kitabyň ýaňy-ýakynda yzyna gaýtarylyp berlendigini habar berdi. Walter Skottyň «Aýwengo» atly taryhy romanynyň gapagyndaky...