Sekuntda 156,3 trln kadr tizlik bilen surata düşürmäge ukyply kamera döredildi

  • 29.03.2024 21:08
  • 14807
Sekuntda 156,3 trln kadr tizlik bilen surata düşürmäge ukyply kamera döredildi

Kanadanyň INRS Énergie Matériaux Télécommunications gözleg merkeziniň inženerleri sekuntda 156,3 trln kadr tizlik bilen surata düşürmäge ukyply dünýäde iň çalt kamerany döretdiler. Kameranyň işi barada Nature Communications žurnalynda giňişleýin gürrüň berildi.

Deňeşdirmek üçin, smartfonlarda iň gowy haýalladyş kameralary haýallatmak üçin sekuntda birnäçe ýüz kadr, professional kinematografiýa kameralary bolsa birnäçe müň kadr ulanýarlar.
Täze kameralar ulgamy SCARF (Swept-coded aperture real-time femtophotography) diýlip atlandyrylýar we öň sekuntda 70 trln kadr tizligine ýetmäge mümkinçilik berýän CUSP (compressed ultrafast spectral photography) tehnologiýasyna esaslanýar. Gözlegçiler bu görkezijini iki esse artdyrdylar we indi SCARF tehnologiýasy çakdanaşa çalt hadysalary, mysal üçin, materiýanyň üsti bilen hereket edýän urgy tolkunlaryny ýa-da janly öýjükleri surata almaga mümkinçilik berer.
Ilkibaşda SCARF ulgamy surata düşürilýän obýektden geçýän lazer şöhlesiniň ultra-gysga impulsyny goýberýär. Soň ol kamera datçigine ýetýänçä ony fokusirleýän, şöhlelendirýän, difraksiýa edýän we kodlaýan birnäçe komponentlerden geçýär. Soňra impuls maglumatlara öwrülýär, olardan kompýuter gutarnykly şekili emele getirýär. 

düýn 16:17
2745

Ispaniýada üç ýylda üç gezek Gün tutulmasy görner

Ispaniýanyň ilaty seýrek duşýan astronomiki hadysanyň şaýady bolar: 2026-njy ýyldan 2028-nji ýyla çenli üç ýylyň içinde ýurt iň ýokary kategoriýadaky üç sany Gün tutulmasyny synlap biler, olaryň ikisi doly Gün...

düýn 16:09
3636

Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

Samsung rus, arap we indoneziýa dilleriniň goldawlaryny goşup, Galaxy AI-niň dil mümkinçiliklerini giňeltdi. Mundan başga-da, emeli aň indi üç sany täze şiwäni: Awstraliýanyň iňlis dilini, kanton dilini (Hytaýyň...

düýn 09:46
3316

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

düýn 09:41
9047

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik...