80-ne çenli ýolagçy we sagatda 2000 km. Sesden ýyndam Overture laýneriniň prototipiniň ilkinji uçurylyşy

  • 28.03.2024 14:38
  • 15668
80-ne çenli ýolagçy we sagatda 2000 km. Sesden ýyndam Overture laýneriniň prototipiniň ilkinji uçurylyşy

Boom Supersonic kompaniýasy sesden ýyndam Overture ýolagçy uçarynyň prototipi bolan XB-1-iň ilkinji uçuşyny üstünlikli tamamlady. Synag uçuşy Kaliforniýanyň Mohave çölündäki howa menzilinde geçirildi diýip, New Atlas habar berýär.

Synaglaryň esasy maksady - sesden ýyndam Overture reaktiw ýolagçy uçarynda ulanyljak tehnologiýalary işläp taýýarlamak we synagdan geçirmek.
Overture 64-80 ýolagçyny gatnadar we häzirki zaman uçarlaryndan iki esse çalt uçar. Mysal üçin, Nýu-Ýorkdan Londona çenli uçuş bary-ýogy 3,5 sagat dowam edýär. Mundan başga-da, uçar parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaldyp, ekologiýa taýdan 100% arassa awiasiýa ýangyjynda işlär.
Synag wagtynda ganaty 6 metr bolan 19 metrlik XB-1 uçary 2170 metr belentlige galdy we tizligi sagatda 440 km-ä ýetdi.
Synag uçuşynyň esasy maksady - XB-1-iň uçuş we gonuş ukybyny görkezmekdir. Geljekde aerodinamiki aýratynlyklary tassyklanandan soň, XB-1 1 Mah-dan (sagatda 1225 km) geçýän  sesden ýyndam derejä ýetýänçä ýuwaş-ýuwaş tizligini ýokarlandyrar.
Overture-iň döredijileri kompýuter modelirlemesini ulanyp, uçuş we gonuş wagtynda hem-de sesden ýyndam tizlikde uçan mahalynda ony howpsuz we durnukly etmek üçin XB-1-iň gurluşyny optimallaşdyrdylar.
Overture 2003-nji ýylda Concorde ulanyşdan aýrylany bäri ilkinji täjirçilik super gämisi bolup biler. Gury ýeriň üstünden uçup barýarka uçar sesini peseltmek üçin, takmynan, 1  Mah tizlikde hereket eder we ummanyň üstünden uçup barýarka bolsa tizligini iň ýokary 1,7 Mah-a (sagatda 2000 km) çenli artdyrar.
2026-njy ýylda Overture-niň ilkinji uçuşyny amala aşyrmak we 2029-njy ýylda bolsa ony ulanyp başlamak meýilleşdirilýär. Eýýäm oňa 130 sargyt bar we American Airlines-den, United Airlines-den и Japan Airlines-den deslapky sargytlar alyndy diýip, Boom Supersonic belleýär.

şu gün 16:17
1280

Ispaniýa üç ýylda üç gezek Gün tutulmasy görner

Ispaniýanyň ilaty seýrek duşýan astronomiki hadysanyň şaýady bolar: 2026-njy ýyldan 2028-nji ýyla çenli üç ýylyň içinde ýurt iň ýokary kategoriýadaky üç sany Gün tutulmasyny synlap biler, olaryň ikisi doly Gün...

şu gün 16:09
1639

Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

Samsung rus, arap we indoneziýa dilleriniň goldawlaryny goşup, Galaxy AI-niň dil mümkinçiliklerini giňeltdi. Mundan başga-da, emeli aň indi üç sany täze şiwäni: Awstraliýanyň iňlis dilini, kanton dilini (Hytaýyň...

şu gün 09:46
2541

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

şu gün 09:41
6596

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik...