Saud Arabystany Ýakyn Gündogaryň ilkinji zenan roboty “Sarany” görkezdi

  • 28.03.2024 13:56
  • 25798
Saud Arabystany Ýakyn Gündogaryň ilkinji zenan roboty “Sarany” görkezdi

Saud Arabystanynda QSS AI & Robots kompaniýasy "Sara" atly gumanoid roboty hödürledi. Bu ýurduň, megerem, tutuş Ýakyn Gündogaryň ilkinji gumanoid zenan robotydyr diýip, Business Insider-e salgylanýan Mail.ru ýazýar.

“Sara” boýy 1,62 metr bolan 25 ýaşly gyz ýaly görünýär. Onuň egninde Saud Arabystanynyň milli eşigi bar.
"Sara" arap we iňlis dillerinde gepleýär. Onuň diline ýerli programmistler tarapyndan işlenip düzülen maşyn öwreniş modeli jogapkärdir. Öndüriji köpçülikleýin habar beriş serişdelerine beren interwýusynda “Sara” döredilende ChatGPT ýaly meşhur nerw ulgamlaryny ulanmandyklaryny aýtdy.
"Sara" Saud Arabystanynda doly dizaýn edildi we döredildi. 2017-nji ýylda ýurt eýýäm “Sofia” atly gumanoid-roboty hödürledi, ýöne ol Gonkongda öndürilipdi. Patyşalyk "Saranyň" kömegi bilen robot we emeli aň pudagynda gazanan üstünliklerine ünsi çekmek isleýär.
Ýaňy-ýakynda mart aýynyň başynda QSS AI & Robots erkek robot “Muhammet” bilen tanyşdyrandygyny bellemelidiris.


şu gün 09:46
2541

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

şu gün 09:41
6596

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik...

düýn 12:16
1765

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

düýn 12:14
18847

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...