Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy bilen has netijeli gatnaşyklary ýola goýmagy goldaýar

  • 28.03.2024 12:24
  • 2554
Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy bilen has netijeli gatnaşyklary ýola goýmagy goldaýar

27-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahata gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň Baş sekretary Zurab Pololikaşwilini kabul etdi.

Işjeň, netijeli ýagdaýda geçen söhbetdeşligiň dowamynda özara bähbitlere laýyk gelýän däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Birleşen Milletler Guramasy, onuň ýöriteleşdirilen düzümleri, şol sanda Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan 1993-nji ýyldan bäri BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň agzasy bolup durýar we 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda biz hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini topladyk diýip, Prezident nygtady. Döwlet Baştutany hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň entek doly ulanylmaýandygyny belläp, Türkmenistanyň häzirki ýagdaýlaryna we mümkinçiliklerine laýyk gelýän has netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklary ýola goýmagy goldaýandygyny aýtdy.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda syýahatçylyk pudagyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Tebigy-howa şertler, uly taryhy-medeni mümkinçilikler, baý milli däp-dessurlar, täze we ýokary hilli infrastruktura üpjünçiligi milli syýahatçylygy ösdürmegiň esasy şertleri bolup durýar. Türkmenistan ençeme gezek Ginnesiň rekordlar kitabynda mynasyp orun eýeledi. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat dünýäde ak mermerli binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde yglan edildi we onuň köp sanly ajaýyplyklary hem dünýä rekordlarynyň kitabyna girizildi.
Türkmenistanyň gadymy döwürlerden bäri siwilizasiýalaryň merkezi bolandygyny, bu ýerden Beýik Ýüpek ýolunyň geçendigini bellemek möhümdir. Köneürgenjiň, Gadymy Merwiň we Nusaýyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen taryhy ýadygärlikleri türkmen halkynyň täsin medeni mirasy, gadymy geçmişi bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Köpetdagyň ajaýyp dag künjekleri, Garagum sährasynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi, Amyderýanyň kenarýaka zolaklary, Köýtendag, Hazar deňziniň türkmen kenary ekologik syýahatçylyk üçin ajaýyp ýerlerdir.
Bellenilişi ýaly, sagaldyş we bejeriş, şypahana ulgamy Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ugurdaş desgalaryň, olarda hödürlenilýän hyzmatlaryň sany yzygiderli artýar. Olar şypahana we dynç alyş syýahatçylygy üçin oňaýly şertleri döredýär. Şunuň bilen baglylykda, durmuş-ykdysady taýdan ösüşi hem-de ekologik abadançylygy üpjün etmek üçin ýurdumyzyň mundan beýläk-de durnukly syýahatçylygy ösdürmegi göz öňünde tutýandygy nygtaldy. Onuň maksatlary Durnukly ösüş maksatlaryna doly laýyk gelýär.


düýn 18:19
5167

Türkmenistanyň DIM-i we BMG-Habitat şäher gurluşygy ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

16-njy aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa bilen BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji M.Mlynaryň ýolbaşçylygyndaky...

düýn 14:16
27226

Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda kottejler toplumy açyldy

17-nji aprelde Mary şäheriniň Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan kottejler toplumynyň I tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy. Şu gün ähli amatlyklar bilen üpjün edilen 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş...

düýn 13:50
19379

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi halkara güwanamalaryny aldy

Şu gün, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylan Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegine bäş sany halkara güwanama gowşuryldy. Şularyň hatarynda: ...

düýn 13:42
22813

Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli Tejen – Mary awtomobil ýoluny açdy

Şu gün, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy.  Uzynlygy 600 kilometr bolan Aşgabat – Türkmenabat...