Aşgabatda syýahatçylygy ösdürmek boýunça halkara maslahat geçirilýär

  • 27.03.2024 15:17
  • 7074
Aşgabatda syýahatçylygy ösdürmek boýunça halkara maslahat geçirilýär

Aşgabatda "Ýyldyz" otelinde «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahat geçirilýär. Maslahatyň öz işine başlamagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara Gutlag iberdi.

Döwlet Baştutany Gutlagynda bu maslahatyň dünýäniň syýahatçylyk guramalarynyň arasynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ähmiýetli waka boljakdygyna berk ynanýandygyny belleýär.
Serdar Berdimuhamedow bu halkara maslahatyň Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy bilen utgaşykly gelmeginiň aýratyn ähmiýete eýedigini nygtady.

"Änew türkmen halkynyň şöhratly taryhynda özboluşly orny eýeleýär. Bu şäheriň Türkmenistanyň gadymy medeniýetini, milli gymmatlyklaryny, halkymyzyň däp-dessurlaryny dünýäde giňden tanatmakda möhüm ähmiýeti bardyr.
Ýurdumyzyň “Gadymy Merw”, “Nusaý”, “Köneürgenç” ýaly taryhy ýadygärlikleri, Beýik Ýüpek ýolunyň Zerewşan — Garagum geçelgesi, «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanalary, «Repetek» döwlet biosfera goraghanasynyň we onuň «Ýerajy» çäkli goraghanasynyň çöl ekoulgamlary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Bu ýerler özüniň örän irki asyrlara degişli bolan gadymy ýadygärlikleri we täsin tebigaty bilen dünýä syýahatçylygynda giňden meşhurdyr.
Syýahatçylyk şäherleriniň bütindünýä federasiýasynyň sanawyna girizilen Aşgabat şäheri, ajaýyp binalary bilen haýran galdyrýan Arkadag şäheri, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, Garagum sährasynyň hem-de Köýtendagyň tebigy täsinlikleri ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçilikleriniň geljeginiň uludygyna doly güwä geçýär. Halkara derejeli şeýle maslahatlaryň geçirilmegi geljekde Türkmenistanyň taryhy-medeni we tebigy ýadygärliklerini, gözel ýerlerini mahabatlandyrmaga, daşary ýurtly syýahatçylary ýurdumyza çekmäge ýakyndan ýardam berer" - diýlip Gutlagda bellenilýär.


düýn 18:13
9880

Türkiýäniň ilçisi: 2023-nji ýylda Türkmenistandan Türkiýä syýahatçylyk akymy 167% ýokarlandy

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Ahmet Demirok Aşgabatdaky Türk medeniýet merkezinde bolan kabul edişlikde iki ýurduň syýahatçylyk we medeniýet pudagyndaky hyzmatdaşlygyny giňeltmek meýilnamalary...

11.04.2024 18:54
18662

Daşary ýurda syýahata gitmek üçin näme gerek? Syýahatçylyk ätiýaçlandyryşy...

Bolan waka... Ýakynda türkmen maşgalasy Tailanda syýahata gidýär. Syýahatda olaryň çagasy garaşylmadyk ýagdaýda zäherlenip keselleýär we hassahana ýerleşmeli bolýar. Birnäçe gün bejergi alanyndan soň, çagajygyň...

11.04.2024 15:04
18829

Saud Arabystanynda dünýäde iň uly howa menzili gurlar

Saud Arabystanynda ýene bir ägirt uly taslama durmuşa geçirilip başlandy. Overclockers.ru-nyň ýazmagyna görä: ýurtda patyşa Salman adyndaky täze halkara howa menzili gurlar we ol ýolagçy sany boýunça dünýäde iň...

09.04.2024 14:24
4964

Tailand jahankeşdeler üçin “Aziýa Şengenini” döretmegi teklip etdi

Tailandyň premýer-ministri Srettha Thawisin Günorta-Gündogar Aziýanyň ýurtlary bilen bilelikde wiza meýilnamasyny döretmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Bloomberg-iň habar bermegine görä, Ýewropadaky Şengen zolagyna...