BMG-niň 193 ýurdy emeli aňy kadalaşdyrmak üçin biragyzdan ses berdi

  • 22.03.2024 23:53
  • 3687
BMG-niň 193 ýurdy emeli aňy kadalaşdyrmak üçin biragyzdan ses berdi

BMG-niň Baş Assambleýasy (BA) 21-nji martda emeli aň (AI) pudagyny kadalaşdyrmaklyga we onuň howpsuzlygyny üpjün etmeklige gönükdirilen Rezolýusiýany biragyzdan kabul etdi diýip, TASS habar berýär.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan hödürlenen we guramanyň 193 agza-ýurtlary tarapyndan goldanýan bu resminama emeli aňy jogapkärli ösdürmek we ulanmak üçin esas goýmagy maksat edinýär.
Rezolýusiýa emeli aňy ösdürmekde we ulanmakda, esassyzlygy we hukuk kemsidilmelerini  aradan aýyrmak bilen, kuwwatlylygy ýokarlandyrmagyň we jogapkärçilikli çemeleşmäniň möhümdigini nygtaýar.
Resminamanyň 13 punktynda emeli aň pudagynda ýurtlaryň arasyndaky “üzňeligi aradan aýyrmaga” çagyryş ýaňlanýar. Şeýle hem, BMG-niň BA-sy emeli aňyň artykmaçlyklaryna hemme üçin deň we adalatly elýeterliligi üpjün etmekde döwletleri we beýleki gyzyklanýan taraplary özara hyzmatdaşlyga çagyrýar.
ABŞ-nyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik ilçisi Linda Tomas-Grinfild: "Innowasiýa we düzgünleşdiriş özara gapma-garşy bolman, eýsem, biri-biriniň üstüni ýetirýändir" –diýip belledi.


14.06.2024 10:30
1394

Raşid Meredow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň...

13.06.2024 07:19
6198

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

08.06.2024 07:12
12389

2025-nji ýylda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde hemişelik däl agzalar boljak ýurtlar belli boldy

Daniýa, Gresiýa, Pakistan, Somali we Panama 2025-nji ýyldan 2026-njy ýyl aralygynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzalary bolarlar. Bu barada bütindünýä guramasynyň Baş Assambleýasynyň kararyna salgylanyp...

08.06.2024 00:04
5512

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlandy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlandy. BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan bu...