Täze iPad çykjak wagty golaýlaýar. Apple 26-njy martda bildirişini yglan eder

  • 20.03.2024 15:08
  • 3183
Täze iPad çykjak wagty golaýlaýar. Apple 26-njy martda bildirişini yglan eder

Insaýderleriň maglumatlaryna görä, Apple 26-njy martda hödürlenjek täze iPad planşetleriniň ilkinji görkezilişine taýýarlanýar. Kompaniýanyň täzelenen iPad Air we iPad Pro modellerini hödürlemegine garaşylýar diýip, Macrumors habar berdi.

Sary iPhone 14, iPhone 15 Pro-daky giňişlikdäki wideo we Apple Watch Series 9 -yň aýratynlyklary barada ozal takyk maglumat beren hytaýly Instant Digital insaýderi  Apple-iň 26-njy martda diňe bir täze planşetleri bildiriş etmek bilen çäklenmän, olary derrew satuwa hem goýberjekdigi barada habar berdi.
Sözlerini tassyklamak üçin Instant Digital 26-njy martda Amazonda täze iPad-ler üçin gorag daşlyklarynyň birnäçe modelini ýüze çykaran Hytaýyň IT Home web sahypasyndaky maglumatlara salgylanýar.


15.04.2024 06:08
3043

Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler. Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri...

14.04.2024 14:17
1730

Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

Apple 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ähli Mac hataryny emeli aňly täze M4 çipleri bilen täzelär. Bloomberg-iň berýän habaryna görä, kupertinoly kompaniýa her Mac enjamyna emeli aň mümkinçilikleri bolan M4 çipleriniň...

28.03.2024 14:48
3013

Apple WWDC 2024-iň geçiriljek senesini yglan etdi. Onda iOS 18 we beýleki täzelenmeler görkeziler

Apple döredijileriň bütindünýä konferensiýasy bolan WWDC 2024-iň geçiriljek senesini yglan etdi. Mail.ru-nyň habar bermegine görä, şu ýyl bu çäre 10-14-nji iýun aralygynda onlaýn formatda geçiriler. 10-njy iýunda...

28.03.2024 14:42
2607

Apple EKG-niň funksiýalaryny ýerine ýetirip bilýän gulaklyklary oýlap tapdy

Apple ulanyjynyň saglyk ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berýän doly göwrümli simsiz AirPods Max gulaklyklary üçin täze bir aýratynlygy patentledi. Enjamyň ilkinji çyzgylary Patently Apple portaly tarapyndan neşir...