Alymlar halaýan filmlerine görä adamyň häsiýetini kesgitlemegi öwrendiler

  • 20.03.2024 13:52
  • 7641
Alymlar halaýan filmlerine görä adamyň häsiýetini kesgitlemegi öwrendiler

Gorkuly we uruşly filmleriň muşdaklary açyk we köpçülik bilen gatnaşygy halaýan adamlar bolýarlar, ylmy-fantastik filmleri halaýan adamlar bolsa men-menlik häsiýetlerini görkezýärler. Bu barada Daily Mail Ispaniýanyň Lerida uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Jorjiýa uniwersitetiniň alymlarynyň gözleglerine salgylanyp habar berýär.

Jorjiýa uniwersitetiniň alymlarynyň geçiren gözlegine görä, özüni görkezmek we tanatmak zerurlygy bolan döredijilik adamlary köplenç ylmy-fantastiki filmleri saýlaýarlar. Mundan başga-da, bu žanryň muşdaklary men-menlik häsiýetlerini görkezip bilýärler.
Jorjiýa uniwersitetiniň alymlarynyň pikiriçe, adamyň uruşly we gorky filmlerini halaýandygy onuň özüniň hem zalymdygyny aňlatmaýar. Olaryň gözlegleri, tersine, bu žanrlara bolan islegiň köplenç ekstrawersiýa (daşarky dünýä bilen gyzyklanmak), açyklyk we hoşniýetlilik bilen baglanyşyklydygyny görkezdi. Ispaniýaly alymlar gorky filmleriniň muşdaklarynyň habarlar gepleşiklerine känbir tomaşa etmeýändiklerini we ony «içgysgynç» hasaplaýandyklaryny kesgitlediler.


şu gün 13:02
1064

HumanPlus roboty adamlary synlap bokslamagy we pianino çalmagy öwrendi

Stenford uniwersitetiniň inženerleri adamlara seredip täze başarnyklary özleşdirmäge ukyply bolan HumanPlus robotyny işläp düzdüler. Bu barada Inverse ýazýar. Robota öwrenmek üçin, takmynan, 40 sagat adamlaryň...

18.06.2024 16:05
11354

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

18.06.2024 14:48
10765

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

18.06.2024 13:03
4491

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...