Hytaýda pilotsyz DJI Express ýük drony konsepti hödürlendi

  • 19.03.2024 15:43
  • 5665
Hytaýda pilotsyz DJI Express ýük drony konsepti hödürlendi

Hytaýyň Qingsheng Meng senagat kompaniýasy uçar görnüşli pilotsyz ýük uçuş apparatyny (PUA) bolan DJI Express konseptini hödürledi.

Bu 2500 kilometre çenli aralyga 1,5 tonna çenli ýüki daşamaga ukyply doly  elektrikleşdirilen pilotsyz uçardyr. Täze PUA-nyň uçuş uzaklygy adaty howa gämisiniň uçuş uzaklygy bilen deňdir.
DJI Express-iň esasy täzeliklerinden biri hem gibrid ganat dizaýnydyr. Modeliň ganaty uçuş we gonuş wagtynda açylýar we multirotor dron ýaly, dik uçuşy we gonuşy üpjün edýär. Uçuş wagtynda ganatlary ýygnalýar we uçuşyň netijeliligini hem-de uzaklygyny ýokarlandyryp, süýnmek uçar gurluşyny emele getirýär.
DJI Express uzak aralykdan dolandyrylyp bilner. Şeýle hem, PUA kesgitlenen ugur boýunça doly özbaşdak uçup biler. Şol bir wagtyň özünde, gözegçiligi islendik wagt adam-operatora geçirip bolýar.
Qingsheng Meng 2024-nji ýylyň ahyryna çenli DJI Express-i hakyky şertlerde synag edip başlar. Ähli işler meýilleşdirilişi ýaly gitse, täjirçilik amallaryna 2026-njy ýylda başlanar. Bu model dünýäniň logistika pudagyny we üpjünçilik zynjyryny düýpli özgerdip biler.


10.04.2024 22:34
6072

Türkiye Aýda stansiýa döretmekde Russiýa bilen Hytaýa goşulýar

Türkiýe Russiýa we Hytaý tarapyndan durmuşa geçirilýän Halkara ylmy Aý stansiýasy (ISS) taslamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutdy. Muny Russiýa Ylymlar akademiýasynyň kosmos gözleg institutynyň müdiri Anatoliý Petrukowiç...

26.03.2024 12:47
3737

Tim Kuk Apple-iň Vision Pro garniturasynyň 2024-nji ýylda Hytaýda çykjakdygyny tassyklady

Apple Vision Pro garniturasy Hytaýda 2024-nji ýylyň ahyryna çenli elýeterli bolar. MacRumors-yň berýän habaryna görä, bu maglumatlar Pekinde geçirilen Hytaý Ösüş Forumynda çykyş eden kompaniýanyň baş direktory...

23.03.2024 16:44
8806

Şanhaýda 10G tizlikli iň çalt internet synag edildi

Şanhaýda dünýäde ilkinji görkezme meýdançasy işläp başlandy, bu ýeriniň  ýaşaýjylary 10 gigabitlyk (10G) giň zolakly internete girip bilýärler diýip, Gizmochina habar berýär. F5G-A diýlip atlandyrylýan täze hyzmat...

22.03.2024 23:57
7627

Hytaýda wodorod ýangyjy bilen işleýän ilkinji otly synag edildi

Hytaýyň CRRC Changke kompaniýasy wodorod ýangyjy bilen işleýän otlyny üstünlikli synagdan geçirdi diýip, Sinhua habarlar gullugyna salgylanýan TASS habar berýär. Synaglar Çançun şäherindäki (Hytaýyň demirgazyk...