Şekerli altyn: Alymlar antibiotikleriň has netijeli oruntutaryny tapdylar

  • 16.03.2024 12:50
  • 7126
Şekerli altyn: Alymlar antibiotikleriň has netijeli oruntutaryny tapdylar

Pensilwaniýa we Stenford uniwersitetleriniň gözlegçileri bakterial bioplýonkalara  garşy göreşmekde, adaty antibiotiklerden has netijeli boljak, şeker bilen örtülen altyn nanobölejiklerini ulandylar. Bu barada Clinical Investigation žurnalynda çap edilen gözlegde habar berildi.

Bioplýonkalar - bu bakteriýalaryň dişleriň üstünde, zeper ýeten deriniň ýüzünde we beýleki ýerlerde döredýän gorag nem gatlaklarydyr. Olar diňe bir dokumalara zeper ýetirmek bilen çäklenmän, bakteriýalary antibiotiklere durnukly edýär.
Altynyň nanobölejikleri bu meseleleriň ikisini hem çözüp biler. Bölejikler dekstran – bölejikler bakteriýalary özüne çeker ýaly, bioplýonkalaryň “gurluşyk bölegi” hasaplanýan uglewod bilen örtüldi.
Gözlegiň dowamynda  altyn nanobölejikleri Streptococcus mutans ýokaşan syçanlaryň dişlerine çalyndy.
Fotoakustiki gözleg bioplýonkalaryň bölejikleri özüne oňat siňdirendigini görkezdi. Soňky lazer şöhlelendirilmesi bakteriýalaryň takmynan 100% ýok bolandygyny, munuň antiseptik hlorgeksidin ulanandan  has netijelidigini anyklamaga mümkinçilik berdi.
Gözlegiň netijeleri antibiotiklere durnukly bakterial ýokançlyklary bejermekde täze usullary açýar.


şu gün 17:06
3078

Şwesiýada bir atom galyňlygyndaky altyn list döredildi

Linçeping uniwersitetiniň (Şwesiýa) alymlary ilkinji gezek bir atom galyňlygyndaky altyn list döretdiler. Şeýle gurluş altyna täze häsiýetler berdi. Dürli ýurtlaryň alymlary atomyň galyňlygynda altyn listini döretmäge...

şu gün 15:06
2853

Alymlar plazma arkaly döwükleri bejermegi öwrendiler

Osaka uniwersitetiniň alymlary plazma şöhlelenmesi arkaly süňk döwükleriniň çalt bejerilmegine mümkinçilik berýän usul döretdiler. Hünärmenler tehnologiýany aýaklary döwülen laboratoriýa alakalarynda synagdan geçirdiler...

düýn 15:32
8244

Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

Mail.ru-nyň habar bermegine görä, Buenos-Aýres uniwersitetiniň alymlary guşlaryň düýş görýändiklerini anykladylar we, hatda olara düşünmegi hem öwrendiler. Guşlar özboluşly beden agzasy - sesini özboluşly edýän...

düýn 15:20
6744

Inženerler adam derisinden zarýad alýan suw arassalaýjy oýlap tapdylar

Günorta Koreýadan we Hytaýdan inženerler topary adam derisinden zarýad almaga hem-de deňiz suwlaryny arassalamaga ukyply ykjam suw arassalaýjy süzgüji döretdiler. Pyýada ýöremek arkaly emele gelýän statiki elektrik...