DxOMark Oppo Find X7 Ultra-ny dünýäniň iň gowy kameraly smartfony diýip ykrar etdi

  • 14.03.2024 15:39
  • 5955
DxOMark Oppo Find X7 Ultra-ny dünýäniň iň gowy kameraly smartfony diýip ykrar etdi

DxOMark barlaghanasynyň hünärmenleri Oppo Find X7 Ultra flagman smartfonynyň kamerasyny synagdan geçirdiler we enjamy kameralaryň sanawynda birinji orunda goýdular.

Synaglaryň netijesinde Oppo Find X7 Ultra 157 utuk toplady we Huawei Mate 60 Pro+ bilen bilelikde iň oňat kameralary bolan smartfonlaryň sanawynda birinji orny eýeledi. Oppo-nyň flagmany hersi 550 megapiksel durulykda dört kamera eýedir, olaryň arasynda sanda iki modul – 2,8 we 6 esse optiki ýakynlaşdyrmaly periskoplarlar bardyr. Bu şeýle çözgüt ulanylan ilkinji smartfondyr.
DxOMark-yň hünärmenle, suratlarda-da, wideo düşürilende-de Oppo Find X7 Ultra-nyň reňk geçirişiniň hiline hem-de ak reňkiň deňagramlylygyna ýokary baha berdiler. Mundan başga-da, obýekti we fony takyk bölýän ajaýyp boke-täsiriniň, şeýle hem ýokary derejeli detalizasiýanyň bardygy bellenilýär. Periskop suratlary hem ajaýyp detalizasiýa görkezdi, portretler we peýzažlar bolsa takyklyk täsirini we giň dinamiki diapazony görkezdi.
Şeýle-de bolsa, makro we ultra giň burçly kamera suratlarynda detallaryň kiçelmegi we ýokary kontrastly ýagdaýlarda täsiriň durnuksyzlygy ýaly käbir kemçilikler ýüze çykaryldy.
Oppo Find X7 Ultra ýanwar aýynyň başynda 12/256 GB nusgasy üçin 6 müň ýuandan (takmynan, 840 dollar) başlanýan baha bilen satuwa çykdy.

düýn 22:39
141

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 33 ýyllygyny dabaraly belläp geçmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer M.Mämmedowa hökümet mejlisinde...

düýn 19:46
5860

Apple Watch hammamda ýykylyp, huşuny ýitiren nýu-ýorkly adamyň janyny halas etdi

49 ýaşly nýu-ýorkly Erik Zollinger Apple Watch öz janyny halas etdi diýip hasaplaýar. Bu barada ol New-York Post neşirine gürrüň beripdir diýip, gazeta.ru ýazýar. Şu ýylyň mart aýynda gozgalmaýan emläk dellaly...

düýn 15:24
2304

HBS: Kwentin Tarantino “Kino tankytçysy” filmini surata düşürmek pikirini üýtgetdi

Režissýor Kwentin Tarantino karýerasynda onunjy, ähtimal, iň soňky bolup biljek “Kino tankytçysy” («Кинокритик») filmini surata düşürmezlik kararyna geldi. Bu barada “Deadline”, “The Hollywood Reporter” we “Variety” ýaly...

düýn 14:20
2153

Aşgabatda kitap şüweleňi geçiriler: konsert, bäsleşik, sowgatlar

21-nji aprelde “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Begenç Çaryýewiň konserti, şeýle hem çagalar üçin ýörite taýýarlanylan kitap şüweleňi geçiriler. Şüweleň sagat 17:00-da başlanar. Çäräni Türkmenistanyň Telewideniýe...