Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy Eýran bilen oýundan öň Dubaýda türgenleşik geçer

  • 14.03.2024 07:47
  • 9985
Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy Eýran bilen oýundan öň Dubaýda türgenleşik geçer

Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşynyň Eýranyň toparyna garşy oýnuna taýýarlanyp başlady. Baş tälimçi Mergen Orazowyň ýolbaşçylygyndaky futbolçylar 19-njy marta çenli dowam etjek türgenleşigi geçmek üçin Dubaýa geldiler.

Soňra türkmen topary Tährana ugrar we 21-nji martda “Azadi” stadionynda Eýranyň milli ýygyndysy bilen duşuşar. Oýun Aşgabat wagty bilen 22:00-da başlar.
Myhmançylykdaky duşuşykdan soň futbolçylar Aşgabada gelerler we garşydaş bilen öý oýnuna taýýarlanyp başlarlar. Oýun 26-njy martda “Aşgabat” stadionynda geçiriler we 20:00-da başlar.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýygyndysy E toparçada üçünji orny eýeleýär. Onuň hasabynda iki duşuşygyň jemi boýunça 1 utuk bar. Topar myhmançylykda Gonkong bilen deňme-deň oýnady (2:2), ýöne öý oýnunda Özbegistanyň ýygyndysyndan utuldy (1:3). Toparda lider 4 utuk bilen Eýran bolup, ol Özbegistandan goşmaça görkezijiler bilen öňde barýar. Gonkong dördünji orny eýeleýär.
Eýran bilen iki oýundan soň türkmen futbolçylary 6-njy iýunda myhmançylykda Özbegistanyň milli toparyna garşy oýnar, 11-nji iýunda Gonkongyň milli ýygyndysyny kabul eder.


şu gün 14:49
4655

“Baýer” 44 oýun bäri ýeňilmän gelýär. Klub Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynyň rekordyny täzeledi

Lewerkuzeniň “Baýeri” taryhy ýazmagy dowam etdirýär. 18-nji aprelde öňki ispaniýaly futbolçy Habi Alonsonyň ýolbaşçylygyndaky topar Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýnunda “West Hem” bilen 1:1 hasabynda deňme...

şu gün 13:26
4504

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň netijeleri

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary tamamlandy. Netijede, ýaryşyň ýarym finalyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy. Italiýanyň “Fiorentinasy” Polşanyň “Wiktoriýa Plzenini” ynamly utdy (2:0, umumy...

şu gün 11:51
4381

“Galkan” kluby hokkeý boýunça halkara ýaryşyň finalyna çykdy

Türkmenistanyň “Galkan” klubunyň hokkeýçileri şu günler Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynda “A” toparçada möhletinden ir ýeňiş gazanyp, ýaryşyň finalyna çykdylar. Toparlaýyn tapgyryň jemleýji oýnunda...

şu gün 11:12
4758

Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary geçirildi. “Atalanta” (Italiýa) “Liwerpuldan” (Angliýa) 0:1 hasabynda utuldy, ýöne birinji oýunda gazanan uly ýeňşiniň (3:0) netijesinde indiki tapgyra geçmegi başardy...