15-17-nji martda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

 • 13.03.2024 23:56
 • 3937
15-17-nji martda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 15.03.2024 «Yşgyň gämisi» 19:00;
 • 16.03.2024 «Syrly sandyk» 19:00;
 • 17.03.2024 «Söýgide serhet bolmaz» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 16.03.2024 «Körpe gelin» 19:00;
 • 17.03.2024 «Toýumyza gel, toýumyza» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 15.03.2024 «Hak aşyklar» 19:00;
 • 16.03.2024 «Gülki sowgady» 19:00;
 • 17.03.2024 «Mähriban didiler» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 16.03.2024 «Geliň gülüşeliň!» 19:00;
 • 17.03.2024 «Geliň gülüşeliň!» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 15.03.2024 «Волки и овцы» 19:00;
 • 16.03.2024 «Красная шапочка» 12:00;
 • 16.03.2024 «Сад без земли» 19:00; 
 • 17.03.2024 «Раз и Два» 11:0013:00;
 • 17.03.2024 «Ханума» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 15.03.2024 «Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?» 17:00;
 • 16.03.2024 «Arşyn mal alan» 19:00;
 • 16.03.2024 «Garagol oglanyň öýkenji» 17:00;
 • 16.03.2024 «Aladdin» 19:00;
 • 17.03.2024 «Janly gurjaklar» 12:00;
 • 17.03.2024 «Janly gurjaklar» 17:00;
 • 17.03.2024 «Söýgi bizi halas eder» 19:00.

şu gün 22:39
141

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 33 ýyllygyny dabaraly belläp geçmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer M.Mämmedowa hökümet mejlisinde...

şu gün 14:20
2153

Aşgabatda kitap şüweleňi geçiriler: konsert, bäsleşik, sowgatlar

21-nji aprelde “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Begenç Çaryýewiň konserti, şeýle hem çagalar üçin ýörite taýýarlanylan kitap şüweleňi geçiriler. Şüweleň sagat 17:00-da başlanar. Çäräni Türkmenistanyň Telewideniýe...

düýn 09:40
3089

19-21-nji aprelde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 19.04.2024 «Oskar» 19:00; 20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00; 21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly...

15.04.2024 20:18
7057

Aşgabadyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmler: “Dýuna 2”, “Arwah”, “Buz 3” ýaly täze filmler görkeziler

Şu hepde Aşgabadyň kinoteatrlarynda tomaşaçylara dünýä prokatynyň iň täze filmleri, şol sanda uly girdeji ýygnan ($683 mln) “Dýuna: Ikinji bölüm”, rus melodramasy “Buz 3” we başga-da köp sanly gyzykly filmler garaşýar...