Türkiýede okamak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň resminamalary kabul edilip başlandy

  • 02.03.2024 18:00
  • 15214
Türkiýede okamak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň resminamalary kabul edilip başlandy

1-nji martda Türkiýede ýokary bilim almak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalaryny kabul edilip (TR-YÖS) başlandy.

Okuwa girmek isleýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalary 18-nji marta çenli kabul ediler. Giriş synaglary bolsa (TR YÖS/1) 18-nji maýda geçiriler.
Bu okuw maksatnamasy Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän ýaşlar üçin ýörite taýýarlanan taslamadyr. Okuwlara orta ýa-da ýörite orta bilimi bolan ýaşlar ýüz tutup bilýärler.
Türkiýäniň Ýokary bilim geňeşi daşary ýurtly raýatlaryny okuw kabul etmegiň maksatnamasyna laýyklykda olary okuwa kabul etjek bolanlarynda ýokary okuw mekdeplerine "TR-YÖS" synaglarynyň netijelerinden ugur almagy okuwa kabul edilmegiň bir şerti hökmünde ulanmagy teklip edýär.
"TR-YÖS" synaglary iki bölümden:

  • esasy matematika (Basic Mathematics Test);
  • birnäçe başarnyklar boýunça (Aptitude test) testleri öz içine alýar.

Bu synaglaryň netijeleriniň her haýsy aýratynlykda bahalandyrylýar.
Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edilmek üçin her bir hünär üçin kesgitlenen geçiş utuklarynyň toplanmagy möhümdir.


11.04.2024 13:02
17750

«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçarman bolmak isleýänleri dalaşgärlige kabul edýär

“Türkmenistan” awiakompaniýasy dalaşgärleri öňünden seçip almak arkaly uçarman käri boýunça Türkiýe Respublikasynyň “Awiasiýa Birleşiginiň uniwersitetine kabul edişligi yglan etdi. Okuwlar awiakompaniýanyň hasabyna...

24.01.2024 14:35
6783

«Türkiye Bursları» talyp hakly maksatnamasy üçin arzalar kabul edilip başlandy

10-njy ýanwarda «Türkiye Bursları» (Türkiýäniň talyp haklary) talyp hakly maksatnamasy boýunça türk ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin arzalar kabul edilip başlandy. Arzalar 20-nji fewrala çenli «Türkiye...

02.11.2023 09:09
9982

Türkmenistan bilen Türkiýe ýokary bilim ulgamynda bilelikdäki diplom maksatnamalaryny açar

Türkiýäniň Ýokary bilim geňeşi Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bilen gol çekilen özara düşünişmek baradaky Ähtnamanyň çäklerinde bilelikdäki diplom maksatnamalarynyň açyljakdygyny we iki ýurduň hem bakalawr we...

27.10.2023 17:02
11764

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Türkiýede bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä resmi saparynyň çäklerinde Ankarada ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdylar. Bilim ulgamy...