Gazagystanyň parlamenti mekdeplerde sapak wagty ykjam telefonlary gadagan etmek barada kanun kabul etdi

  • 03.02.2024 13:54
  • 10019
Gazagystanyň parlamenti mekdeplerde sapak wagty ykjam telefonlary gadagan etmek barada kanun kabul etdi

Gazagystanda mekdep okuwçylaryna sapaklarda telefon ulanmak gadagan ediler. Degişli kanun taslamasy parlamentiň senatynyň mejlisinde tassyklandy diýip, “Mir 24” teleýaýlymynyň habarçysy habar berýär.

Mekdebe telefon getirmek gadagan edilmez, ýöne sapak wagty ony bir gapdala goýmaly bolar. Senatorlar arakesmelerde gajeti ulanmaga rugsat berýärler.

“Ýörite ýerjagazlar döredildi, çagalar gajetleri şol ýerde saklap bilerler, eger bu şertler üpjün edilmedik bolsa, onda çaga telefony öz torbasynda, portfelinde saklap biler. Bu düzgün bilimiň hilini ýokarlandyrmak üçin kabul edilýär” – diýip, Gazagystan Respublikasynyň bilim ministriniň birinji orunbasary Natalýa Žumadildaýewa aýdýar.

Senatorlar şeýle ýagdaýda çagalaryň az ünsüni sowjakdyklaryna ynanýarlar. Şol bir wagtyň özünde mekdep okuwçylary ýa-da ene-atalar üçin sapaklarda telefon ulanylandygy üçin administratiw jogapkärçilik göz öňünde tutulmaýar.
Kanun taslamasy respublikanyň prezidenti tarapyndan gol çekilenden soň güýje girer.


14.09.2023 01:16
23835

Täjigistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň forumy geçirildi

13-nji sentýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherindäki Täjik milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy geçirildi. Bu barada Täjigistanyň Bilim...

28.08.2023 19:32
4666

Gazagystanyň uniwersitetlerinde emeli aň boýunça sapaklar giriziler

Geljek ýyldan başlap Gazagystanyň ähli uniwersitetleriniň talyplaryna  emeli aň (AI) boýunça hökmany sapaklar geçiler. Bu barada ýurduň Ylym we ýokary bilim ministri Saýasat Nurbek mälim etdi diýip, Trend habar...

13.05.2023 23:51
7467

Türkmenistanly okuwçylar Astanada himiýa boýunça halkara olimpiadada dört medal gazandylar

Astanada (Gazagystan) geçen 57-nji Halkara Mendeleýew olimpiadasynda Türkmenistana wekilçilik eden Aşgabatdaky S.Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň dört okuwçysynyň dördüsi...

03.04.2023 17:18
13701

Gazagystan daşary ýurtly talyplar üçin 550 ýer bölüp berdi

Daşary ýurtlular üçin Gazagystanyň ýokary okuw mekdeplerine grant almak ugrundaky bäsleşik başlandy. Gazagystan Respublikasynyň Ylym we ýokary bilim ministrliginiň Ýokary bilimi ösdürmegiň milli merkeziniň saýtynda...