Haýwanlaryň we mör-möjekleriň görüşini gaýtalaýan kamera döredildi

  • 31.01.2024 14:41
  • 2325
Haýwanlaryň we mör-möjekleriň görüşini gaýtalaýan kamera döredildi

ABŞ-dan we Beýik Britaniýadan halkara alymlar topary guşlaryň, itleriň, arylaryň we beýleki jandarlaryň görüşlerini gaýtalaýan wideokamerany döretdi. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

Reňk, çuňluk we beýleki görüş mümkinçilikleri gözümizdäki fotoreseptorlaryň düzümi, kolbojyklaryň we taýajyklaryň toplumy ýaly beýleki biologiki mehanizmler bilen kesgitlenýär. Ýarganatlar we çybynlar ýaly haýwanlar hem-de mör-möjekler infragyzyl ýagtylygy, kebelekler we käbir guşlar bolsa ultramelewşe ýagtylygy görüp bilýärler. Iki reňk hem adamlara görünýän reňkleriň spektriniň daşyndadyr.
Topar 3D çap usulynda çap edilen göçme enjamy döretdi. Onda ultramelewşe şöhlesini görünýän ýagtylykdan aýyrýan şöhle bölüji ýerleşýär, olaryň hersi aýratyn sensor arkaly ýazylýar.
Kamera dört reňkli kanalda – gök, ýaşyl, gyzyl we ultramelewşe görnüşinde wideo düşürýär, soňra bolsa haýwanlaryň göz reseptorlary barada alymlaryň bilýänlerine esaslanyp, belli bir haýwanyň gözi bilen düşürilen ýaly görünmek üçin gaýtadan işlenýär.
Soňra algoritmler şekilleri deňleşdirýär we wizuallary dürli haýwanlaryň nukdaýnazaryndan hödürleýär. Ortaça takyklyk 92% deň boldy, ýöne käbir synaglar 99% oňyn netije berdi.

«Biz ekologlar we kinematograflar üçin haýwanlaryň reňkleri kabul edişini çaltlyk bilen ele alyp hem-de görkezip bilýän enjamlary we programma gurallaryny hödürleýäris» diýip, barlagyň uly awtory Daniel Henli belledi.


şu gün 11:59
3102

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan...

şu gün 06:34
2316

Alymlar ilkinji gezek Gün energiýasyny orbita hemrasyndan Ýere geçirdiler

Kaliforniýanyň Tehnologiýa institutynyň (Caltech) alymlary beýleki guramalardaky hyzmatdaşlary bilen kosmos energiýasy pudagynda üstünlik gazandylar. “Extremetech” portalynyň habaryna görä, olar ýörite enjamyň...

şu gün 06:25
1913

Kosmos zibili bilen göreşmäge gönükdirilen ýapon hemrasy Ýeriň orbitasyna çykaryldy

Kosmos enjamlarynyň döwük bölekleri we beýleki kosmos zibilleri barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenen ýapon hemrasy orbita üstünlikli çykaryldy. Bu barada Astroscale Japan işläp düzüji kompaniýa salgylanyp,...

şu gün 06:23
3302

Aziýada hek döwrüniň iň uly dinozawry anyklanyldy

RYA-nyň A.A.Borisýak adyndaky paleontologiýa instituty öz saýtynda Sibir psittakozawrynyň kelle süňküniň öwrenilişiniň netijelerini habar berdi. Gözlege görä, Aziýada hek döwründe (129,4-113,0 mln ýyl mundan ozal)...