Türkmenistandan 3 talyp Ýaponiýada "MIRAI" okuw maksatnamasyna gatnaşdylar

  • 31.01.2024 13:55
  • 8190
Türkmenistandan 3 talyp Ýaponiýada "MIRAI" okuw maksatnamasyna gatnaşdylar

Merkezi Aziýa we Kawkaz döwletleriniň hukuk ugrundan bilim alýan, şeýle-de hukuk ulgamynda işleýän ýaşlarynyň 24-si 2024-nji ýylyň 16 — 22-nji ýanwary aralygynda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde «Hukugyň hökmürowanlygy» mowzugy boýunça geçirilen «MIRAI» okuw maksatnamasyna gatnaşyp, bilimdir tejribelerini artdyrdylar. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde habar berilýär.

Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk merkezi tarapyndan guralan maksatnama Türkmenistandan Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary Nowruz Nurberdiýew, Dursunjemal Ýylkybaýewa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Serdar Rahymow türkmen talyplaryna wekilçilik etdiler.
Maksatnama gatnaşanlar Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginde, Ýokary kazyýetinde, Keio uniwersitetiniň hukuk fakultetinde, Nişimura&Asahi hukuk firmasynda, Adalat ministrliginiň Halkara adalat merkezinde, Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Uzak Gündogar boýunça Jenaýatyň öňüni almak we jenaýatçylara çemeleşmek boýunça institutynda guralan okuw derslerine, seminarlara gatnaşdylar. Ýaşlar Ýaponiýanyň kanunçylygy we halkara hukugyň umumy ykrar edilen ýörelgeleri, «Hukugyň hökmürowanlygy» mowzuklary boýunça bilim aldylar.
Okuw meýilnamasyndan daşgary oňa gatnaşyjylar Ýaponiýanyň taryhy, ýapon halkynyň medeniýeti, däp-dessurlary bilen tanyşdylar. Meşhur Tokio diňine, gadymy «Asakusa» meýdançasyna, Senso-ji ybadathanasyna, ýapon seýilgählerine guralan gezelençler bu halky has ýakyndan tanamakda örän ähmiýetli boldy. Gezelençleriň dowamynda ýapon milli tagamlary dadyldy. Çaý dabarasynyň çäklerinde «matça» çaýyny taýýarlamak we içmek medeniýeti öwrenildi. Fuji dagyna, Oşino Hakkaý we Fuji dagynyň Bütindünýä miras merkezine guralan gezelençler hem örän täsirli pursatlara beslendi. Oşino Hakkaý — Fuji dagynyň eteginde ýerleşýän, meşhur sekiz sany kölden ybarat bolan syýahatçylyk nokady. Bütindünýä miras merkezi bolsa bu ajaýyp dagyň medeni we tebigy ähmiýetini has çuňňur öwrenmek üçin döredilen muzeýdir.
Maksatnamanyň jemleýji gününde oňa gatnaşyjylar Ýaponiýanyň medeni mirasy, taryhy we däp-dessurlary, «Hukugyň hökmürowanlygy» boýunça öwrenen zatlary barada ýurduň Daşary işler ministrliginde hasabat bilen çykyş etdiler. Maksatnama gatnaşyjylara gysga möhletli okuwlary üstünlikli tamamlandyklary barada degişli şahadatnamalar gowşuryldy.


şu gün 07:49
5364

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2823

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4537

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37496

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...