Türkmen ilçisi Özbegistanyň iň iri hem gadymy uniwersitetleriniň biriniň rektory bilen duşuşdy

  • 31.01.2024 12:33
  • 4937
Türkmen ilçisi Özbegistanyň iň iri hem gadymy uniwersitetleriniň biriniň rektory bilen duşuşdy

29-njy ýanwarda Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçisi Ş.Meredow Özbegistanyň Mirzo Ulugbek adyndaky milli uniwersitetiniň rektory Inom Majidow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.

Duşuşykda taraplar iki ýurduň ylym-bilim babatyndaky hyzmatdaşlygyny we ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Taraplar Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar-Watanyň daýanjy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasyny we  Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çäreleri geçirmek meselelesini hem aýratyn belläp geçdiler.
Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň ilçisi Ş.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitabyny Mirzo Ulugbek adyndaky milli uniwersitetiň rektoryna gowşurdy.
Uniwersitetiň saýtynda bellenilip geçilişi ýaly, bu uniwersitetde Magtymgulynyň ýubileýi mynasybetli halkara maslahatyny geçirmek, şeýle hem özbek filologiýasy fakultetinde şahyryň ömrüne we döredijiligine bagyşlanan mini-kitaphanany döretmek meýilleşdirilýär.


Mirzo Ulugbek adyndaky milli uniwersitet Merkezi Aziýada hereket edýän iň gadymy ýokary okuw mekdepleriniň biri hasaplanylýar.
Bellenilişi ýaly, bu günki gün, Özbegistanyň Milli uniwersitetiniň 13 sany fakultetinde Türkmenistandan 341 talyp bilim alýar. 


şu gün 07:40
4172

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3649

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
10149

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...